Upplåning och kassaförvaltning

Statens upplåning används för återbetalning av förfallande lån i statsskulden och täckning av eventuella underskott i statsbudgeten. Upplåningens mål är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla lägen. Dessutom ska man se till att påfrestningarna på statsfinanserna i form av räntor och förfallodagar fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens budgetekonomins behov av upplåning 2017

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 8 308
Serieobligationer 11 600
Avkastningsobligationer 0
Övriga 1 741
Upplåningsbehov totalt 21 649
Amorteringar 17 113
Netto 4 536

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller finansministeriets förslag.

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2017
(mn euro)
I Tilläggsbudget (mn euro)  II
Tilläggsbudget

(mn euro)
III
Tilläggsbudget

(mn euro)
Totalt
Nettoupplåning till
nominellt värde
5 636 -178 -1 028 106 4 536
Posterna för
skuldhantering
Emissionsförluster
(netto)
-40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10
Nettoupplåning (inkl.
posterna för
skuldhantering)
5 586 -178 -1 028 106 4 486

Statens upplåning sker främst i valutan euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter dessa åtgärder är hela statsskulden i euro.

Publicerad 22.3.2013 kl. 8.28 , uppdaterad 20.10.2017 kl. 10.42
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter