Upplåning och kassaförvaltning

Statens upplåning används för återbetalning av förfallande lån i statsskulden och täckning av eventuella underskott i statsbudgeten. Upplåningens mål är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla lägen. Dessutom ska man se till att påfrestningarna på statsfinanserna i form av räntor och förfallodagar fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens budgetekonomins behov av upplåning 2018

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 5 266
Benchmarklån 10 000
Avkastningsobligationer 0
Övriga 1 000
Upplåningsbehov totalt 16 266
Amorteringar 14 965
Netto 1 301

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller finansministeriets förslag.

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2018
(mn euro)
I Tilläggsbudget (mn euro) II
Tilläggsbudget
(mn euro)
Totalt        
Nettoupplåning till
nominellt värde
3 131 -1 345 -485 1 301
Posterna för
skuldhantering
Emissionsförluster
(netto)
-40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10
Nettoupplåning (inkl.
posterna för
skuldhantering)
3 081 -1 345 -485 1 251

Statens upplåning sker främst i valutan euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter dessa åtgärder är hela statsskulden i euro.

Publicerad 22.3.2013 kl. 8.28 , uppdaterad 6.11.2018 kl. 13.48
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter