Strategi

Finska statens kapitalförsörjningsstrategi fokuserar på referensobligationer i euro. Statens mål är att årligen ge ut ett eller flera serieobligationslån som genast i emissionen når en storlek, likviditet och investerarbas som krävs för att få status som referensobligation. När denna status uppnåtts noterar statens huvudmarknadsgaranter köp- och säljkurser för serieobligationerna.

Emissionerna av statens referensobligationer är syndikerade. Detta säkerställer en balanserad struktur för investerarbasen och stabil prissättning av obligationerna på sekundärmarknaden. Stocken av befintliga referensobligationer kan ökas genom auktioner som Statskontoret organiserar.

Staten kan emittera långfristiga skuldinstrument i andra valutor än euro. Lån i olika valutor kan ges ut inom ramen för EMTN-programmet (Euro Medium Term Note). De utgör ett komplement till referensobligationerna i statens kapitalförsörjningsstrategi.

Skuldförbindelser är en flexibel kortfristig finansieringskanal för staten. De har en maximal löptid på ett år. Statskontoret ger ut skuldförbindelser under hela året baserat på efterfrågan och likviditetsbehovet.

Kassaförvaltningens viktigaste uppgift är att hantera och trygga statens likviditet. Statskontoret placerar kassamedel eller tar kortfristiga lån på penningmarknaden beroende på likviditetsläget.

Publicerad 30.5.2014 kl. 9.22 , uppdaterad 14.12.2017 kl. 15.30
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter