Auktioner

På den här sidan finns det information om kommande auktioner för statens skuldförbindelser och serieobligationer.
Tidigare auktioner och emissioner kan betraktas i statistiken.

 • Auktioner för skuldförbindelser

  Auktionskalendern för statens skuldförbindelser i euro publiceras en gång per kvartal.

  Information om kommande auktion:

  Nästa auktion för statens skuldförbindelser äger rum den 10 november 2020.

  Allmänna villkor:

  De banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram kan delta i auktionerna.

  Teknisk plattform för auktionen
  Auktionssystemet Bloomberg Auction System

  Meddelande om auktionen
  Statskontoret skickar en påminnelse till de banker som hör till skuldförbindelseprogrammet i form av ett Bloomberg-meddelande en dag före auktionen. Därtill får bankerna en inbjudan till auktionen via Bloombergs auktionssystem på auktionsdagens morgon.

  Tidpunkt för auktionen
  Kl. 12.30-13.00

  Resultat
  Resultaten av auktionen publiceras på webbplatsen statsskuld.fi några minuter efter att auktionen avslutats. De banker som deltagit i auktionen får information om resultaten genom ett meddelande som skickas från Bloombergs auktionssystem.

  Skuldförbindelsens minsta möjliga enhetsstorlek
  1 000 euro och multipler av 1 000 euro

  Avveckling
  Två bankdagar efter genomförandet av auktionen.

  Auktionspraxis
  Vid auktionerna används enhetlig prissättning (uniform price auction). Efter att auktionen avslutats fastställer Statskontoret en ränta, och anbud som underskrider denna godtas i sin helhet.

  Belopp som avvecklas
  Beloppet som avvecklas beräknas genom att skuldebrevets nominella värde diskonteras med den godkända avkastningsnivån med beräkningsmodellen faktiska dagar/360.

  Lämnande av anbud i systemet
  Anbud lämnas som hundradelar av procenter med tre decimalers noggrannhet med 0,5 räntepoängs intervaller. Anbudets minimisumma är 10 miljoner euro (anbuden ska ges som multipler av en miljon euro). Anbudet får inte överskrida 30 procent av det skuldebrev som utauktioneras.

  Statskontoret erbjuder inte bankerna skuldebrev med den avkastningsnivå som godkänts vid auktionen efter att auktionen avslutats (non-competitive subscription).

 • Auktioner för serieobligationer

  Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Endast banker som är primära marknadsgaranter får delta i auktionerna. Statskontoret kan använda auktioner även för andra finansieringsåtgärder, såsom återköp av skulder.

  Statskontoret publicerar inte någon auktionskalender. Statskontoret informerar om auktioner av serieobligationer omkring en vecka innan de äger rum.

  Auktionen genomförs elektroniskt i Bloombergs auktionssystem. Statskontoret meddelar auktionens resultat omkring 5–10 minuter efter att budgivningstiden löpt ut. Vid auktionen tillämpas så kallad holländsk auktionspraxis, där alla accepterade bud sänks till nivån för det lägsta bud som accepterats.

  Information om kommande auktion:

  Nästa auktion äger rum den 4 november 2020.

  Det maximala beloppet för auktionen är 1 000 miljoner euro.
  Förfallodag Valuteringsdag ISIN-kod
  15 september 2030 6 november 2020 FI4000441878

  Allmänna villkor:

  Rätt att delta

  De banker som utnämnts till finska statens primära marknadsgaranter kan delta i auktionerna.

  Teknisk plattform för auktionen
  Auktionssystemet Bloomberg Auction System

  Meddelande om auktionen
  Statskontoret skickar ett meddelande till de banker som är statens primära marknadsgaranter i form av ett Bloomberg-meddelande en vecka före auktionen. Därtill får bankerna en inbjudan till auktionen via Bloombergs auktionssystem på auktionsdagens morgon.

  Tidpunkt för auktionen
  Kl. 12.30-13.00

  Resultat
  Auktionens resultatet publiceras på webbplatsen statsskuld.fi några minuter efter att auktionen avslutats. De banker som deltagit i auktionen får information om resultatet genom ett meddelande som skickas från Bloombergs auktionssystemet.

  Avveckling
  Två bankdagar efter genomförandet av auktionen.

  Auktionspraxis
  Vid auktionerna tillämpas enhetlig prissättning (uniform price auction). Efter auktion fastställer Statskontoret gränspriset, över vilket anbud godtas i sin helhet.

  Belopp som avvecklas
  Beloppet som avvecklas beräknas genom att obligationens nominella värde multipliceras med den godkända prisnivån adderad med upplupen ränta beräknäd enligt faktiska dagar/365.

  Lämnande av anbud i systemet
  Anbud lämnas med tre decimalers noggrannhet med 0,5 prispoängs intervaller. Anbudets minimibelopp är 10 miljoner euro (anbuden ska ges som multipler av en miljon euro).

  Statskontoret erbjuder inte bankerna obligationer till den vid auktionen godkända prisnivån efter att auktionen avslutats (non-competitive subscription).

, Uppdaterad 28.10.2020 kl. 09:06