En bred investerarbas i fokus
TEPPO KOIVISTO
Verksamhetsmiljö
Ansvarsfullheten i centralbanker
ANNA HYRSKE, Finlands Bank
Upplåning
Miljö
Finlands mål är att vara klimatneutralt senast 2035. En av de viktigaste politikåtgärderna för att uppnå målet är halveringen av trafikutsläppen senast 2030.
Samhälle
Reformen av familjeledigheterna träder i kraft 2022. Reformen ökar flexibiliteten och valfriheten för familjerna: ett av målen är att dela familjeledigheterna och omsorgsansvaret jämnt mellan båda föräldrarna.
God förvaltning
Finlands ekonomi klarar sig bra i internationell jämförelse när det gäller konkurrenskraften. År 2021 uppnåddes en parlamentarisk överenskommelse om en nationell plan för att höja FoU-finansieringen till 4 procent av BNP senast 2030.
Statsobligationernas ansvarsfullhet bygger på regeringens åtagande
TIINA HEINILÄ, SIVI PALMÉN, Statskontoret
Finland är enligt många mått en föregångare inom hållbarhet.
Finland och ESG
Principer för riskhantering
Statens skuldhanteringsmodell utvärderats
Nyckeltal