Dataskydd

Dataskyddsbeskrivning, statsskuld.fi

Upprättad 13.4.2018, uppdaterad 10.3.2022.

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter: tfn 0295 50 2000, registrator(at)statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Tiina Heinilä, divisionen Finansiering
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter: 0295 50 2229, tiina.heinila(at)statskontoret.fi

3. Dataskyddsombud

Heikki Kangas, tfn +358 (0) 295 50 2156, dataskyddsombud(at)statskontoret.fi

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna behandlas och behandlingens rättsliga grund

1. Expediering av beställda nyhetsbrev (olika pressmeddelanden och nyhetsbrev utgivna av Statskontoret, beställningsformulär) Kontaktuppgifter som kunden lämnat används endast för expediering av beställningar. Statskontoret för ett separat kundregister i Emaileri (inte i anslutning till webbplatsen) för distribution av nyhetsbrev. Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter på beställningsformuläret.

2. Att svara på kundrespons (responsformulär): Kontaktuppgifterna som kunden lämnat används endast för att svara på responsen. Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter. Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter i responsformuläret.

3. Besökarstatistik: Som stöd för utvecklingsarbetet av webbplatsen samlar vi med hjälp av kakor in statistik om hur webbplatsen används. Användarna identifieras dock inte utifrån insamlat data. Vi använder oss av besökarstatistiken Siteimprove Analytics.

4. Samtalsinspelningar: Inom Finansieringsdivisionen vid Statskontoret spelas vissa uppringda och mottagna samtal in. Vid inspelning av och lyssnande på samtal iakttar Statskontoret den allmänna praxisen inom finansieringssektorn. Med hjälp av inspelningar är det möjligt att i efterhand verifiera telefonsamtal och villkor för utförda transaktioner och ingångna avtal, om det har uppstått meningsskiljaktigheter om dessa med den andra parten.

Inspelningen av samtal bygger på artikel 6(.1)(b; c; e) i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Inspelningen av samtal är nödvändig för att fullgöra avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

5. Siteimprove feedback funktion: Statskontoret använder Siteimprove feedback funktion på sin webbplats för att samla in information om användarupplevelser på webbplatsen. Webbkakor används i tjänsten. Webbkakor tillåter inte att användare identifieras.

5. Informationsinnehållet i registret

1. Beställningar/avbeställningar av nyhetsbrev (* = obligatorisk uppgift): förnamn*, efternamn*, e-postadress*, organisation, samt nyhetsbrev som beställs*.

2. Respons: uppgifter som responsgivaren (inte obligatoriskt) lämnat, vanligtvis e-postadress och namn. Statskontoret använder sig av uppgifterna för att svara på responsen.

3. Besökarstatistik (Siteimprove): Besökarens IP-adress utan identifierande uppgifter (=anonymiserad IP). Då använder Siteimprove Analytics i stället för hela den insamlade IP-adressen endast en del av den. Man kan välja inställningen ”Do not track” i sin webbläsare. Då registrerar Siteimprove inte ens ovannämnda information. Utifrån IP-adressen lagras det information om vad besökaren gör på sidan i besökarstatistiken, till exempel hur man navigerar på sidan, vilka länkar man klickar på, hur länge man besöker sidan, varifrån man kom till sidan och vart man navigerar vidare. Mer information om IP-anonymisering finns på https://help.siteimprove.com/support/solutions/articles/80000863889.

4. Samtalsinspelningar: Samtal till de nummer där samtalen spelas in samt de samtal som tjänstemannen ringer till kunder spelas in i sin helhet. Därutöver lagras följande identifieringsuppgifter om samtalen: 1) start- och sluttidpunkt för samtalet, 2) numret varifrån man ringer, 3) numret dit man ringer, 4) tjänstemannens namn och telefonnummer.

5. Siteimprove feedback funktion: Siteimprove lagrar en slumpgenererad sträng i webbläsaren för att identifiera transaktioner från samma webbläsare. Följande information kan kombineras med webbkaka: tid på dygnet, besökta sidor, vilka reaktioner kunden har gett på varje sida och vilken feedback klienten har gett på varje sida. Webbkakor tillåter inte att användare identifieras.

6. Regelmässiga informationskällor

Punkterna 1-2 och 4: Uppgifterna fås från kunderna själva.

Punkterna 3 och 5: Uppgifterna samlas in med hjälp av webbkakor.

7. Regelmässiga utlämnanden av upgifter

Punkterna 1–5: Uppgifterna lämnas inte ut.

8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut.

9. Principerna för skyddet av registret

Punkterna 1-3 och 5: Registret innehåller inte sekretessbelagt material.
Endast de personer som den personuppgiftsansvarige befullmäktigat har tillgång till uppgifterna som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder.

Punkt 4: Registret innehåller sekretessbelagt material.
Endast de personer med tystnadsplikt som den personuppgiftsansvarige befullmäktigat har tillgång till uppgifterna som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder.

10. Uppgifternas lagringstid/kriterier enligt vilka lagringstiden bestäms

Punkt 1 (beställningar): Uppgifterna lagras i Statskontorets kundregister för nythetsbrevbeställningar i Emaileri tjänsten under hela dess livscykel eller tills kunden avbeställer nyhetsbrevbeställningen. En länk för avslutande av publikationsbeställningen finns i varje e-postmeddelande som skickas.

Punkt 2 (respons): Uppgifterna förvaras endast den tid som behövs för att behandla kundens ärende och de lagras inte i ett register.

Punkt 3 (besökarstatistik): De data som samlas in med hjälp av cookies lagras i Siteimprove Analytics, där data lagras i 1000 dagar. När cookie-lagringsperioden upphör raderas de automatiskt.

Punkt 4 (samtalsinspelningar): Telefoninspelningar lagras i två månader, varefter de raderas automatiskt.

Punkt 5 (Siteimprove feedback funktion): De data som samlas in med hjälp av cookies lagras i Siteimprove Analytics, där data lagras i 1000 dagar. När cookie-lagringsperioden upphör raderas de automatiskt.

11. Uppgift om automatiserade beslutsfattande (t.ex. profilering) samt om vilken logik som används i behandlingen och hur denna påverkar de registrerade

Inga automatiska beslut fattas och ingen profilering görs utifrån uppgifterna.

12. Rätt till insyn

De registrerade har rätt till insyn av sina uppgifter i registret. Begäran riktas till registratorskontoret.

13. Rättelse av uppgifter

De registrerade har rätt att till insyn av sina uppgifter i registret. Begäran riktas till registratorskontoret.

14. Rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter

Punkterna 1-3 och 5: De registrerade har rätt att när som helst och på personliga grunder som hänger samman med personens särskilda situation göra invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter, såsom profilering.

Punkt 4 (samtalinspelningar): Samtal spelas in för att fullfölja en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse. De registrerade har inte rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.

15. Rätt till begränsning av behandling

De registrerade har rätt att kräva att behandlingen av deras personuppgifter begränsas så som föreskrivs i artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering

Punkterna 1-3 och 5: De registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar deras personuppgifter ur personregistret. Begäran riktas till registratorskontoret.

Punkt 4 (samtalsinspelningar): Samtal spelas in för att fullfölja en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse. De registrerade har inte rätt att få sina uppgifter raderade.

17. Rätt att inge klagomål

De registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt deras rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor

Vi använder s.k. cookies eller kakor på vår webbplats. Det enda syftet med kakorna är att göra det tekniskt lättare att använda tjänsten. Kakor är små textfiler som skickas till besökarens dator och lagras där. Med hjälp av kakor kan den som administrerar webbplatsen identifiera vem som besöker sidan ofta, i syfte att göra det lättare att använda sidan.

Kakorna skadar inte besökarnas datorer eller filer. Om en person som besöker vår webbplats inte vill att vi samlar in den ovannämnda informationen med hjälp av kakor har de flesta webbläsare en funktion med vilken man kan välja bort kakorna. Till exempel i Chrome gör man detta under rubriken ”Webbplatsinställningar” > “Cookies och webbplatsinformation” i menyn ”Dataskydd och säkerhet” som finns under ”Inställningar”.

Det är dock värt att komma ihåg att kakorna kan behövas för att vissa av våra sidor och tjänster ska fungera korrekt.

Mer information om Siteimprove Analytics kakor finns på sidan Siteimprove Analytics cookies >

, Uppdaterad 10.3.2022 kl. 09:27