Enligt en nylig utvärdering har statens skuldhanteringsmodell i regel fungerat bra. Hanteringen av ränte- och finansieringsriskerna hör till de områden som är viktigast att utveckla.

Finansministeriets arbetsgrupp för utvärdering av statens skuldhanteringsmodell publicerade en promemoria i december 2021. Den innehåller flera utvecklingsriktlinjer och rekommendationer för hanteringen av statsskulden.

Villkoren för statens skuldförvaltning har förändrats sedan början av 2000-talet då skuldförvaltningens nuvarande verksamhetsmodell utvecklades. Staten har skuldsatt sig anmärkningsvärt och statens ansvarsförbindelser har ökat kraftigt. Penningpolitiken har också förändrats.

Arbetsgruppen undersökte hur den nuvarande skuldhanteringsmodellen fungerar i de nya förhållandena. Den nuvarande modellen har i regel fungerat bra och i huvudsak fungerar den fortfarande. Likaså är de centrala begrepp som används i den till stora delar problemfria. Tidshorisonten för bedömning av kostnaderna och riskerna är fortsättningsvis ändamålsenlig.

Arbetsgruppen anser att statens upplåningsstrategi och riskförvaltningspolitik generellt sett är ändamålsenliga.

Utvecklingsområdena: hanteringen av ränte- och finansieringsriskerna

Enligt arbetsgruppen hör hanteringen av ränte- och finansieringsriskerna till de viktigaste utvecklingsområdena.

Arbetsgruppen rekommenderar att man vid granskningen av den strategiska ränteriskpositionen fäster mer vikt vid de långsiktiga ekonomiska tillväxtutsikterna och statens skuldtålighet. För att trygga upplåningsförmågan på längre sikt föreslår arbetsgruppen att man fastställer en målsatt amorteringsstruktur för statsskulden och utformar nödvändiga styrförfaranden för att genomföra den. För att genomföra amorteringsstrukturen bör man fastställa mål för skuldens genomsnittliga löptid och för de tillåtna avvikelserna från detta, dock så att man beaktar likviditetsaspekterna.

Teppo Koivisto, divisionschef för finansiering, representerade Statskontoret i arbetsgruppen. Flera andra representanter för Statskontorets finansieringsavdelning medverkade i arbetsgruppen i expertroller.

Källa: Promemoria av arbetsgruppen för utvärdering och utveckling av statens skuldförvaltningsmodell. Finansministeriets publikationer 2021:69.