Genom att åtgärda klimatriskerna, förbättra den sociala sammanhållningen och stödja god förvaltning kan en stat stödja bättre ekonomisk prestanda på lång sikt.

Många institutionella investerare runt om i världen förbinder sig vid ansvarsfullhetsmål eller -principer, såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Även investerare i statsobligationer beaktar i allt högre grad ESG (environment, social and governance) i sin riskanalys och sitt beslutsfattande. Den utökade regleringen driver finansmarknaden att i allt större utsträckning rikta uppmärksamheten mot ansvarsfullhet.

Regeringen i Finland har förbundit sig vid hållbarhetsmål på nationell nivå och EU-nivå. Vi kan bäst tillhandahålla mervärde för investerare genom att samla in relevant och aktuell information om regeringens hållbarhetsmål och genom att lyfta fram de politiska åtgärder som har fastställts för att uppnå målen. Så det är inte bara fråga om mål utan även om konkreta åtgärder. I finska statens upplåning ligger fokus dock på att upprätthålla likviditeten. I och med att våra emissionsvolymer är relativt små, är det nödvändigt att säkerställa likviditeten för referenslånkurvan. Detta är orsaken till att den nuvarande upplåningsstrategin inte innefattar emissioner av temaobligationer eller gröna obligationer.

Vi vill underlätta för investerare att fatta välunderrättade och oberoende investeringsbeslut och att inkludera ESG-faktorer i investeringsbeslutsprocessen. Det finns många index, indikatorer, kreditvärderingsrapporter och analyser om Finland avseende ansvarsfullhet, som är tillgängliga för investerare. I det nya ESG-avsnittet på vår webbplats har vi sammanställt externa länkar och data på ett och samma, lättillgängliga ställe.

Vi vill underlätta för investerare att fatta välunderrättade och oberoende investeringsbeslut.

En av årets höjdpunkter var att Finland rankades som nummer ett globalt i Sustainable Development Report 2021 av FN och Bertelsmann-stiftelsen. En nyckelrapport på nationell nivå i övervakningen av Finlands framsteg i målet att bli klimatneutralt 2035 är den klimatårsberättelse som regeringen lämnar till riksdagen årligen. Berättelsen innehåller information om utsläppsutvecklingen i Finland, genomförandet av klimatpolitiken och förverkligandet av målen för utsläppsminskningen.

Vi har också samlat på vår webbplats många internationella jämförelser och rankningar som kompletterar bilden av de miljömässiga, sociala och administrativa faktorer som beskriver det finländska samhället. Merparten av dessa faktorer är inte obekanta för investerare i statsobligationer. I synnerhet faktorerna för god förvaltning och styrning har traditionellt varit av intresse för många investerare i statsobligationer. Finland hör till de mest framgångsrika länderna enligt många mått: rättssäkerhet, stabila institutioner, konkurrenskraft och social jämlikhet.

Ansvarsfullhetstemana är aktuella, men de är också av naturen tätt sammanvävda med ett lands övergripande ekonomiska prestanda. Genom att åtgärda klimatriskerna, förbättra den sociala sammanhållningen och stödja god förvaltning kan en stat stödja bättre ekonomisk prestanda på lång sikt.

Tiina Heinilä är expert, internationell kommunikation vid Statskontoret.

Sivi Palmén är finansieringsexpert vid Statskontoret.