Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2024

Instrument Uttag (mn euro)
Referenslån 21 000
Övriga lån 1 500
Skuldförbindelser 20 492
Totalt 42 992
Amorteringar 30 252
Nettoupplåning 12 739

Statens nettoupplåning 2024

Siffrorna i tabellen visar statens budgetekonomis budgeterad upplåning 2024.

Statsbudgeten 2024 (mn euro) 19.12.2023 Första tilläggsbudgeten (mn euro) 21.3.2024 Andra tilläggsbudgeten (mn euro) 23.5.2024
Nettoupplåning till nominellt värde 11 441 12 933 12 739
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) 0 0 0
Kapitalförluster (netto) 0 0 0
Nettoupplåning (inkl. posterna för skuldhantering) 11 441 12 933 12 739
, Uppdaterad 24.5.2024 kl. 08:24