Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2023

 

Instrument Uttag (mn euro)
Referenslån 20 917
Övriga lån 0
Skuldförbindelser 18 342
Totalt 39 259
Amorteringar 28 037
Nettoupplåning 11 221

Statens nettoupplåning

Siffrorna i tabellen visar statens budgetekonomis budgeterad upplåning 2023.

Statsbudgeten 2023
(mn euro)
21.12.2022
Förstä tilläggsbudgeten (mn euro) 2.2.2023 Andra tilläggsbudgeten (mn euro) 21.9.2023
Nettoupplåning till nominellt värde 8 292 10 419 11 221
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) 0 0 -1 050
Kapitalförluster (netto) 0 0
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
8 292 10 419 10 171
, Uppdaterad 8.11.2023 kl. 14:17