Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2020

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller finansministeriets förslag.

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 11 165
Referenslån 11 000
Övriga lån 1 500
Totalt 23 665
Amorteringar 21 020
Nettoupplåning 2 645

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2020
(mn euro)
Förstä tilläggsbudgeten (mn euro)
Nettoupplåning till nominellt värde 2 248 2 645
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) -40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
2 198 2 595
, Uppdaterad 23.3.2020 kl. 08:36