Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2022

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller tilläggsbudgetförslag.

Instrument Uttag (mn euro)
Referenslån 16 500
Övriga lån 1 500
Skuldförbindelser 22 944
Totalt 40 944
Amorteringar 21 638
Nettoupplåning 19 306

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2022
(mn euro)
20.12.2021
Första tilläggsbudgeten (mn euro) 2.3.2022 Andra tilläggsbudgeten (mn euro) 25.5.2022 Tredje tilläggsbudgeten (mn euro) 5.9.2022 Fjärde tilläggsbudgeten (mn euro) 27.10.2022
Nettoupplåning till nominellt värde 7 040 7 634 8 900 18 900 19 306
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) 0 0 0 0 -662
Kapitalförluster (netto) 0 0 0 0 0
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
7 040 7 634 8 900 18 900 18 644
, Uppdaterad 31.10.2022 kl. 14:23