Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2021

Statskontoret har beslutat att låta bli att lyfta cirka 8 miljarder euro av det nettoupplåningsbehov på 11,7 miljarder euro som ingår i budgetpropositionen för 2021. Beslutet baserar sig på statens starka likviditet. Statens nettoupplåning uppgå till ca 3,7 miljarder euro 2021.

Siffrorna visar den faktiska upplåningen för innevarande år till den 30 november 2021. Ingen ny upplåning förväntas för december 2021.

Siffrorna i tabellen är baserade på den faktiska nettoupplåningen för innevarande år i slutet av november 2021.

Instrument Uttag (mn euro)
Referenslån 16 145
Övriga lån 0
Skuldförbindelser 11 688
Totalt 27 833
Amorteringar 24 150
Nettoupplåning 3 683

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2021
(mn euro)
21.12.2020
Första tilläggsbudgeten
(mn euro)
25.2.2021
Andra tilläggsbudgeten (mn euro) 29.4.2021 Tredje tilläggsbudgeten (mn euro) 23.6.2021 Fjärde
tilläggsbudgeten
(mn euro)
1.12.2021
Nettoupplåning till nominellt värde 11 793 11 772 12 058 14 414 11 708
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) -40 -40 -40 -40 484
Kapitalförluster (netto) -10 -10 -10 -10 0
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
11 743 11 722 12 008 14 364 12 192
, Uppdaterad 3.12.2021 kl. 13:25