Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2020

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller tilläggsbudgetförslag.

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 18 143
Referenslån 20 300
Övriga lån 1 500
Totalt 39 943
Amorteringar 21 020
Nettoupplåning 18 923

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2020
(mn euro)
Förstä tilläggsbudgeten (mn euro)
20.3.2020

Andra
tilläggsbudgeten (mn euro)
9.4.2020
Tredje
tillläggsbudgeten
(mn euro)
8.5.2020
Fjärde
tilläggsbudgeten
(mn euro)
26.6.2020
Nettoupplåning till nominellt värde 2 248 3 332 12 721 13 601 18 923
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) -40 -40 -40 -40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10 -10 -10 -10
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
2 198 3 282 12 671 13 551 18 873
, Uppdaterad 1.7.2020 kl. 10:35