Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Statistik om statsskulden >

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2021

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller tilläggsbudgetförslag.

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 18 422
Referenslån 16 000
Övriga lån 1 500
Totalt 35 922
Amorteringar 24 150
Nettoupplåning 11 772

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2021
(mn euro)
21.12.2020
Första tilläggsbudgeten
(mn euro)
25.2.2021
Nettoupplåning till nominellt värde 11 793 11 772
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) -40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
11 743 11 722
, Uppdaterad 26.2.2021 kl. 11:23