Riskhantering

Målet med riskhanteringen är att undvika oväntade förluster och trygga verksamhetens kontinuitet.

Statens mål är att alla risker hanteras systematiskt. Riskhanteringsprocessen består av identifiering, kvantifiering, bedömning, uppföljning och rapportering av risker samt aktiv hantering av riskpositioner.

De viktigaste riskerna är finansieringsrisk (långfristig refinansieringsrisk och kortfristig likviditetsrisk), marknadsrisk (ränte- och valutarisk), kreditriskoperativ risk och juridisk risk.

Kreditrisk
Marknadsrisker
Juridisk risk
Operativ risk
Finansieringsrisk
Intern kontroll

, Uppdaterad 8.3.2024 kl. 13:39