Marknadsrisker

Ränterisk

Det centrala nyckeltalet för statsskuldens räntekänslighet är den genomsnittliga räntebindningstiden (average fixing). Nyckeltalet anger den tid (i år) inom vilken skulden i genomsnitt prissätts på nytt. Ju kortare räntebindningstiden är, desto snabbare återspeglas ränteändringarna i skuldens räntekostnader.

I slutet av 2023 var den genomsnittliga räntebindningstiden för statsskulden 4,44 år.

För Finlands del har skuldens räntebindningstid varit kortare än skuldens genomsnittliga löptid, vilket beror på det politiska valet att förkorta skuldens räntebindning med hjälp av ränteväxlingsavtal. Valet har varit bundet till räntornas typiska tidsstruktur. Räntekurvan är oftast stigande, det vill säga de korta räntorna är lägre än de långa räntorna. Därför kan man tänka sig att en relativt kort räntebindning för skuld på lång sikt ger lägre räntekostnader än en lång räntebindning. Å andra sidan är en kort räntebindning förknippad med större variationer i ränteutgifterna än en lång räntebindning.

I årsöversikten över statens skuldhantering 2023, kapitel nio, behandlas skuldhanteringen i en miljö med högre räntor.

Fram till 2024 justerade Statskontoret statens ränteriskposition med ränteväxlingsavtal. I och med den nya strategin för skuldhantering som trädde i kraft den 1 mars 2024 förlängs ränteriskpositionen måttligt genom att man avstår från att ingå nya ränteväxlingsavtal. Läs mer här:

Finansministeriet uppdaterade strategin för statens skuldhantering (pressmeddelande 8.3.2024)

statistiksidan publiceras månatligen uppdaterad statistik om statsskuldens räntekänslighet (genomsnittlig omprissättningstid, medelmaturitet och duration). I samma avsnitt finns statistik som visar räntekostnaderna för budgetekonomin samt den effektiva kostnaden för statsskulden. Den effektiva kostnaden är det nyckeltal som anger den aktuella, genomsnittliga kostnaden för statsskulden (running yield). Den effektiva kostnaden är medeltalet av de löpande kostnaden för statsskulden, som bildas av samverkan mellan upplåning och ränteswapavtal och som viktats med det nominella kapitalet.

Valutarisk

Valutarisk innebär en risk för förluster till följd av ändrade valutakurser. Finska staten tar inga valutarisker i nya skuldförvaltningsåtgärder. Dessa risker elimineras genom derivatinstrument. Efter åtgärderna är hela statsskulden i euro.

, Uppdaterad 4.4.2024 kl. 14:03