Kreditrisk

Med kreditrisk avses risk för förlust på grund av bristande betalningsförmåga hos motparten i ett avtal. För Statskontoret uppstår kreditrisker genom investering av statens kassatillgångar och derivatinstrument.

Statskontoret hanterar kreditrisken i samband med kassaplaceringar genom att förutsätta en hög kreditvärdighet av motparten och ställa upp limiter för placeringarna. I sina kassaplaceringar använder Statskontoret även trepartsrepor med säkerheter.

För hanteringen av kreditrisker som anknyter till derivatinstrument använder Statskontoret avtal om säkerheter. Staten tillämpar ISDA-ramavtalets bilaga om säkerheter (CSA, Credit Support Annex) på alla derivatmotparter. Motparten ställer värdepapper eller kontanter som säkerhet för statens fordran. Statens avtal om säkerheter har varit ensidiga, vilket innebär att endast banken som är motpart har varit skyldig att ställa säkerhet. Statskontoret har inlett ett projekt för att övergå till ömsesidiga avtal om säkerheter.

, Uppdaterad 14.2.2020 kl. 09:27