Upplåningsinstrument

 • Serieobligationer

  Statskontoret emitterar serieobligationer i huvudsak på två olika sätt. Nya serieobligationer emitteras i så kallade syndikerade emissioner. Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Vid behov kan Statskontoret emittera tilläggsposter i serieobligationer också via private placement -emissioner.

  Serieobligationer är stående obligationer med fast ränta, för vilka Statskontoret betalar en kupongränta en gång per år. Ränteberäkningsgrunden är faktiska dagar/faktiska dagar. Serieobligationerna anges i form av värdeandelar. Deras valuteringsdag är för nya lån fem bankdagar från genomförandet (T+5) och vid auktioner två dagar (T+2).

  Majoriteten av serieobligationerna är statens referenslån, för vilka de banker som staten valt som primära marknadsgaranter har förbundit sig att upprätthålla en aktiv handel för att stödja likviditeten på eftermarknaden.

  Serieobligationerna är riktade till grossistmarknaden, exempelvis till stora institutionella placerare.

  AUKTIONSKALENDER >

  Låneprospekt för finska statens utestående serieobligationer finns här.

 • Övrig långfristig upplåning

  Statskontoret kan emittera lån i olika valutor inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet (EMTN).

  EMTN-programmet kompletterar statens upplåning som grundar sig på referenslån. Genom upplåning i andra valutor kan Statskontoret utvidga statsskuldens investerarbas och uppnå fördelar i upplåningskostnaderna. Emissioner inom EMTN-programmet skyddas alltid från valutarisker genom valutaväxlingsavtal.

  Låneprospekt för EMTN-programmet (på engelska, pdf)

  Information om emissioner inom ramen för EMTN-programmet kan hittas på Statistik om emissioner.

 • Statens skuldförbindelser

  Statskontoret skaffar kortfristiga lån för staten genom att emittera skuldförbindelser, som är diskontobaserade innehavarskuldebrev med nollränta. Löptiden för dessa varierar mellan en och 364 dagar. Skuldförbindelserna är i värdeandelsform och deras valuteringsdag är vanligen T +2.

  Statskontoret emitterar skuldförbindelser i euro och dollar i enlighet med finansieringsbehovet via de banker som utnämnts för skuldförbindelseprogrammet. Även skuldförbindelser i alla utländska valutor kan emitteras. Förbindelser i andra valutor växlas till euro genom valutaväxlingsavtal.

  Statskontoret emitterar nya skuldförbindelser i euro genom auktioner, varvid priset fastställs utgående från bankernas anbud. Statskontoret kan också emittera skuldförbindelser vid andra tidpunkter enligt efterfrågan och finansieringsbehov, varvid Statskontoret fastställer priset för de skuldförbindelser som emitteras. Det sistnämnda emissionsförfarandet påminner om Euro Commercial Paper-program (ECP).

  Finnish Treasury Bill Programme Information Memorandum 12.9.2022 (pdf; på engelska)

  AUKTIONSKALENDER >

, Uppdaterad 6.3.2024 kl. 09:43