Intern kontroll

Intern kontroll kontrollerar att statens operativa kapitalförvaltningsprocesser är kvalificerade och effektiva, att den interna och externa rapporteringen är tillförlitlig och att lagar och bestämmelser följs. En välorganiserad intern kontroll hjälper alla delar av organisationen att nå sina mål.

Alla de viktigaste processerna bedöms inom ramen för den interna kontrollen. Den ska se till att mål och tillsynsåtgärder har fastställts för processerna i syfte att säkerställa måluppfyllelsen. I analysen ingår kartläggning av processrelaterade risker och säkerställande av att processbeskrivningarna är uppdaterade.

Processernas kvalitet och risker bedöms numeriskt. En plan för åtgärdande av brister upprättas och den följs upp regelbundet. Tillsammans med processansvariga gör den interna kontrollen årliga genomgångar av alla processer.

, Uppdaterad 14.2.2020 kl. 09:28