Juridisk risk

Juridiska risker handlar om risken att avtal inte genomförs, avtalets ogiltighet, nullitet och klanderbarhet eller bristande dokumentation. Statskontoret har utarbetat instruktioner för hantering av juridiska risker och följer regelbundet upp efterlevnaden av instruktionerna. Hörnstenar i hanteringen av de juridiska riskerna är kunskap om inhemsk och utländsk lagstiftning, användning av allmänna ram- och standardavtal av ISDA-typ samt om möjligt statens egna modellavtal och standarder. Dessutom säkerställs att personalen känner till lagstiftningen, bestämmelserna och marknadspraxisen för deras verksamhet.

, Uppdaterad 14.2.2020 kl. 09:26