Relationer till investerare

Bland annat placeringsfonder, pensionsbolag och banker investerar i statsskulden. Statskontoret strävar efter en investerarbas som diversifierats geografiskt och med olika investerarkategorier.

Presentation om statens upplåning för investerare (på engelska): Update on Finnish central government borrowing

 • Hållbar utveckling i Finland

  ESG-kriterierna är ett verktyg för att utvärdera hur hållbara ett företags eller en emittents handlingar är i fråga om miljö, samhällsansvar och förvaltning. Faktorerna indelas i tre grupper som betecknas av bokstäver som vardera representerar ett område inom hållbart ansvar. E står för miljö (Environment) och inbegriper exempelvis utsläpp, energiindustrin, resurshantering och klimatförändringen. S står för samhällsansvar (Social) och innefattar sådana frågor som mänskliga rättigheter, politiska friheter, hälso- och sjukvård, utbildning, allmän säkerhet och trygghet. G avser god förvaltningssed (Governmental) och omfattar bland annat korruption, internationella relationer, handel, informationskvalitet och transparens.

  I internationella debatter om hållbarhet tillskrivs Finland ofta många av dessa faktorer. Finland har en lång tradition av hållbarhetstänkande och samhällsansvar. Gratis utbildning och hälso- och sjukvård har länge hört till hörnstenarna i det finska samhället.

  Den statliga verksamheten präglas i hög grad av öppenhet, också det ett ESG-kriterium, och såväl lokala myndigheter som internationella organisationer offentliggör mycket information. Statskontoret vill tillhandahålla vägledning och stödja investerare i att hitta information som underlättar för självständiga ESG-utvärderingar och investeringsbeslut. I det här avsnittet sammanställer vi länkar till finska och internationella källor om ESG och hållbar utveckling. Vi hoppas att den information som hittas via länkarna ska hjälpa investerare med integreringen av ESG i verksamheten och beslutsfattandet.

  Finland har förbundit sig till hållbar utveckling

  Finlands regering har som mål att Finland senast 2030 ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Regeringen ska agera på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter.

  Regeringsprogrammet, 6 juni 2019 (pdf)

  Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling (publicerad 2017) lägger fram regeringens plan för hur FN:s globala handlingsprogram Agenda 2030 för hållbar utveckling ska implementeras i Finland. Huvudmålet är att Finland före år 2030 ska vara koldioxidneutralt och resurssmart samt präglas av likvärdighet, jämlikhet och kunnande.

  Webbplatsen www.kestavakehitys.fi ger information om hållbar utveckling, det arbete som bedrivs av kommissionen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Statsrådets kansli administrerar webbplatsen.

  De globala målen för hållbar utveckling

  I Finland ansvarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen, uppdateringen och publiceringen av data kring FN:s indikatorer. Statistikcentralen rapporterar också Finlands data om uppföljningsindikatorerna.

  Statistikcentralen: FN:s indikatorer för hållbar utveckling

  Se också information om samhälleliga nyckelindikatorer på Findicator.fi.

  Finland rankas trea i SDG Index, som jämför länder i hur väl de uppfyller indikatorerna för sjutton hållbarhetsmål.

  För en mer hållbar budget

  Finland är ett av de första länderna i världen att försöka identifiera samband mellan statsbudget och hållbar utveckling. Under varje huvudtitel för utgifterna i 2019 års budget finns det information som identifierar sambandet mellan anslagen i fråga och hållbar utveckling. De anslag som identifierats kommer bland annat att främja den biologiska mångfalden och gynna naturen och miljön, minska utsläppen, främja bioekonomiska lösningar och föra Finland i riktning mot att bli ett kolsnålt samhälle.

  Hållbar utveckling i regeringens budget

  Budgetöversikt 2019, Hållbar utveckling

  ESG-faktorer och beslut om kreditbetyg

  Fitch Ratings har börjat publicera ESG-poäng i kreditbetyg för stater. ESG-poängen visar hur ESG-faktorerna påverkar individuella kreditbetyg. Fitchs utvärdering av Finland finns på Kreditbetyg-sidan.

  Finland i internationella jämförelser

  Besök Statistikcentralens webbplats för att hitta en förteckning över studier som i olika jämförelser rankar Finland bland de ledande länderna i världen.

   

  Statskontoret ingår i WWF:s Green Office-nätverk.

, Uppdaterad 11.10.2019 kl. 09:24