Upplåningsbehov

Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden. Dessutom ska man se till att den belastning som statsskuldens räntor och förfallodagar innebär för statsfinanserna fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens upplåning sker främst i euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter säkringsåtgärderna är hela statsskulden i euro.

Upplåningsbehov för statens budgetekonomi 2019

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller finansministeriets förslag.
Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 5 876
Referenslån 8 892
Övriga lån 1 000
Totalt 15 768
Amorteringar 13 387
Nettoupplåning 2 381

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2019
(mn euro)
Första tilläggs-budgeten (mn euro) Andra tilläggs-budgeten
(mn euro)
Tredje
tilläggs-budgeten
(mn euro)
Fjärde
tilläggs-budgeten
(mn euro)
Nettoupplåning till nominellt värde 1 705 1 932 1 796 2 474 2 381
Posterna för skuldhantering
Emissionsförluster (netto) -40 -40 -40 -40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10 -10 -10 -10
Nettoupplåning
(inkl. posterna för skuldhantering)
1 655 1 882 1 746 2 424 2 331
, Uppdaterad 11.10.2019 kl. 11:18