Arbetsgrupp för att utvärdera statens skuldhantering

En expertarbetsgrupp utvärderar hur statens skuldhantering kan utvecklas ytterligare. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen fredagen den 12 maj.

Arbetsgruppen har i uppgift att utvärdera

  • Målsättningarna för statens skuldhantering
  • En skuldhanteringsmodell som baserar sig på Statskontorets jämförelseportfölj, och framför allt dess funktionsduglighet, transparens och effektivitet
  • Hanterinen av ränterisker ur ett enskilt eurolands perspektiv
  • Hanteringen av likviditetsrisker med tanke på den kraftiga ökningen av statens indirekta exponeringar
  • Den nuvarande skuldhanteringsmodellens institutionella funktionsduglighet, uppgiftsfördelning och resursering
  • Skuldhanteringens förmåga att hantera störningar och kontinuitetshanteringen

Med skuldhantering avses låntagning och likviditetsförvaltning inom statens budgetekonomi samt hanteringen av risker som har ett samband med skulden inom budgetekonomin och de likvida medlen. Statens skuldhanteringsmodell har i det stora hela varit likadan sedan 2005.

Källa: finansministeriets pressmeddelande 12.5.2017

, Uppdaterad 3.4.2019 kl. 12:17