Statskontoret publicerade sin årsöversikt om Finlands statsskuldsförvaltning

Statskontoret har publicerat sin årsöversikt om Finlands statsskuldsförvaltning på engelska. Publikationen sammanfattar finska statens finansiering och likviditetshantering och ger en översikt över den finska ekonomin 2019. I linje med ESG-teman och förra årets fokus på hållbar utveckling i miljöfrågor, fokuserar det här årets publikation på humankapital och socialt ansvar.

”I den moderna världen är investerare intresserade av att investera sina pengar inte bara för finansiell avkastning, utan även alltmer för positiv social och miljömässig effekt”, skriver divisionschef Teppo Koivisto i publikationen. ”Finland har en lång tradition av hållbart och socialt ansvar. Kostnadsfri utbildning och hälso- och sjukvård har länge utgjort hörnstenarna i det finska samhället.”

År 2019 genomförde Finland framgångsrikt sitt emissionsprogram på 14,8 miljarder euro. Nettoupplåningen uppgick till 1,4 miljarder euro. Statsskulden var 106,4 miljarder euro vid årsskiftet, dvs. 43,9 procent i förhållande till BNP.

”Omfattningen av vårt finansieringsprogram för 2020 är större med anledning av två återbetalningar på referenslån. Det totala bruttoupplåningsbehovet, inklusive behov av kortfristig finansiering, kommer att vara 23,3 miljarder euro”, säger Koivisto.

Utbildning och kvalificerad arbetskraft påverkar ekonomin

Gästskribenter i publikationen är Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen i Finland, och Antti Kauhanen, forskningsdirektör vid Näringslivets forskningsinstitut (Etla).

I sin artikel skriver Heinonen om det finländska utbildningssystemet och dess framtid.

”Vi måste även överväga hur vi ska säkerställa att alla får samma möjligheter att tillägna sig kompetens i den alltmer digitaliserade världen”, säger Heinonen.

Kauhanen fokuserar på kvalificerad arbetskrafts inverkan på ekonomiska tillväxten.

”Påståendet att humankapital förbättrar den ekonomiska tillväxten stöds av både teoretiska och empiriska studier. Således är det med tanke på Finlands tillväxtutsikter viktigt att upprätthålla en hög nivå av humankapital”, säger Kauhanen.

Årsröversikten om skuldförvaltningen 2019 finns online på annualreview2019.treasuryfinland.fi.

Översikten publiceras på finska och svenska under mars.

, Uppdaterad 4.3.2020 kl. 10:47