Delårsrapport 1/2024

Sammanfattning:

– Under andra kvartalet planerar Statskontoret att emittera ett nytt referenslån i euro.
– Auktionsdatum för det andra kvartalet har publicerats
– Nästan 70 procent av den årliga långfristiga finansieringen förväntas vara slutförd i slutet av juni.
– Finlands skuldförvaltningsstrategi har uppdaterats. Det genomsnittliga räntebindningstiden för statsskulden kommer att förlängas måttligt 2024–2028. Man uppnår detta genom att inte ingå nya ränteväxlingsavtal. Upplåningsstrategin påverkas inte.
– Finlands ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur men framtidsutsikterna förblir oförändrade – tillväxten förväntas öka under andra halvåret. Finansministeriet kommer att offentliggöra sin nästa prognos den 25 april.

Pärlugglan i Kuusamo (2023). Fotografen: Elmeri Juuti


Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen minskade Finlands bruttonationalsprodukt med 1,0 procent 2023. Ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur med höga räntor, en nedgång på bostadsmarknaden, svag tillväxt bland handelspartnerna och, senast, de politiska strejkerna som belastar den ekonomiska verksamheten. I de senaste prognoserna är framtidsutsikterna dock oförändrade. En svag återhämtning förväntas under andra halvåret i och med att inflationen avtar, räntorna sjunker och hushållens köpkraft förbättras. Efter ett blygsamt år 2024 kommer den ekonomiska tillväxten att stärkas 2025.

Inflationstrycket minskar. Inflationen på 1,1 procent är bland de lägsta i euroområdet och beräknas avta ytterligare under 2024.

Arbetsmarknaden har varit motståndskraftig i förhållande till de ekonomiska omständigheterna, men sysselsättningen har börjat minska. Nedgången förväntas vara tillfällig. Antalet sysselsatta kommer att börja öka när ekonomin börjar växa på nytt och när den första uppsättningen statliga åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet börjar ha effekt.

Den finska regeringens finanspolitiska mål är att stärka de offentliga finanserna med 6 miljarder euro fram till 2027 och därmed vända trenden för Finlands skuldsättning. Av konsolideringspaketet på 6 miljarder euro utgör 4 miljarder euro direkta utgiftsnedskärningar och 2 miljarder euro åtgärder för att öka sysselsättningen. Aktuella uppskattningar av sysselsättnings- och skatteeffekterna av de propositioner som redan lämnats till riksdagen är cirka 74 000 arbetstillfällen, vilket stärker de offentliga finanserna med cirka 1,7 miljarder euro. Den finanspolitiska konsolideringen går framåt planenligt, men eftersom ekonomin har presterat sämre än väntat, förbereder regeringen nya åtgärder som tillkännages efter budgetförhandlingarna i mitten av april. Finansministeriets nästa ekonomiska prognos offentliggörs den 25 april.

Finansministeriet offentliggör en skuldförvaltningsstrategi på medellång sikt för 2024–2028

Finlands skuldförvaltningsstrategi har uppdaterats. Den viktigaste förändringen är en gradvis minskning av den förväntade volatiliteten i ränteutgifterna genom en förlängning av den genomsnittliga räntebindningstiden för statsskulden med ungefär två år under strategiperioden 2024–2028. Detta uppnås inom ramen för den befintliga lånestrategin genom att man inte längre ingår nya ränteväxlingsavtal. Riktlinjerna för statens likviditetsförvaltning har också reviderats med hänsyn till både likviditets- och kreditrisker. I sitt pressmeddelande den 8 mars angav Finansministeriet förändringar i skuldförvaltningens verksamhetsmiljö som orsak till uppdateringen.

Statskontorets upplåningsoperationer för perioden januari–mars 2024

Årets första syndikerade emission den 17 januari var ett nytt referenslån på 3 miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2055. Det 30-åriga lånet lockade en orderbok på över 9 miljarder euro, och emissionen fick bud från fler än 100 investerare. Lånet prissattes till 56 räntepunkter över euroswapkurvan med en avkastning på emissionen på 2,971 procent.

Under det första kvartalet ordnade Finland auktioner för serieobligationer och för statens skuldförbindelser i euro. Resultaten av dessa auktioner har sammanfattats under. I dessa ingår en valfri auktion (ORI) för serieobligationer, som genomfördes den 8 februari. Statskontoret införde ORI-auktioner för att underlätta auktionering av vissa serieobligationer i begränsade belopp i syfte att stöda deras likviditet på marknaden.

Utöver auktionerna emitterade Statskontoret statens skuldförbindelser i euro och US-dollar vid ett flertal tillfällen. Emitteringsvolymerna i detta format var 5,2 miljarder euro och 1,2 miljarder US-dollar i respektive valuta. Den genomsnittliga löptiden för skuldförbindelser i euro var 8,6 månader och för skuldförbindelser i US-dollar 12 månader.

AUKTIONEN FÖR STATENS REFERENSLÅN (RFGB) OCH SKULDFÖRBINDELSER (RFTB) UNDER Q1/2024
INSTRUMENT AUKTIONSDATUM FÖRFALLODAG AUKTIONSVOLYM
(MN €)
RÄNTA TECKNINGSKVOT
RFTB 9.1.2024 13.8.2024 1 001 3,660 % 1,55
RFTB 9.1.2024 13.11.2024 1 000 3,465 % 1,39
RFGB 8.2.2024 15.9.2028 151 2,595 % 4,01
RFGB 8.2.2024 15.4.2034 251 2,863 % 2,55
RFTB 13.2.2024 13.8.2024 1 001 3,780 % 2,26
RFTB 13.2.2024 13.11.2024 1 000 3,630 % 1,96
RFGB 20.2.2024 15.4.2029 751 2,694 % 1,58
RFGB 20.2.2024 15.9.2033 751 2,833 % 1,95
RFTB 12.3.2024 13.11.2024 1 000 3,685 % 2,25
RFTB 12.3.2024 13.2.2025 1 001 3,540 % 1,64
RFGB 19.3.2024 15.4.2029 531 2,740 % 1,99
RFGB 19.3.2024 15.9.2033 970 2,872 % 1,34

Utsikter för perioden april till juni 2024

Enligt statens senaste tilläggsbudgetproposition för innevarande år, daterad den 21 mars, uppskattas nettoupplåningskravet till 12,933 miljoner euro, vilket resulterar i en bruttoupplåning på 43,185 miljarder euro. Av detta belopp förväntas cirka 22,5 miljarder euro täckas med en långfristig skuld och resten (20,7 miljarder) med en kortfristig skuld.

Under årets andra kvartal planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som kan ha en löptid på 10 år. Om marknadsförhållandena skulle visa sig gynnsamma för en längre löptid, t.ex. 15 år, skulle detta kunna övervägas. De långsiktiga upplåningsoperationerna förväntas omfatta tre auktioner för referenslån i euro under kvartalet. Statskontoret beräknar att cirka 70 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.

Nästa låneauktion beräknas äga rum den 16 april 2024. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender publiceras på: Auktioner för serieobligationer. Auktionskalendern för andra kvartalet inkluderar auktionsdatum för ORI-serieobligationer.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion för statens skuldförbindelser i euro kommer att äga rum tisdagen den 9 april 2024. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster eventuellt att öppnas under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och US-dollar.

Nästa delårsrapport publiceras den 28 juni 2024.

Mer information: Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 8.4.2024 kl. 15:49