Delårsrapport 4/2023

Sammanfattning

  • I Finansministeriets senaste prognos för 2024 ingår ett nettoupplåningsbehov på 12,88 miljarder euro. Med amorteringar på 30,16 miljarder euro uppgår bruttoupplåningsbehovet till 43,04 miljarder euro.
  • Tre nya referensobligationer i euro kan förväntas 2024, varav den första sannolikt emitteras under det första kvartalet.
  • Auktionsdatum för Q1 har meddelats.
  • Utfallet för nettoupplåningen 2023 uppgick till 14,4 miljarder euro, vilket resulterade i en bruttoupplåning på 42,4 miljarder euro.
  • Finlands ekonomi kommer att visa tillväxt nästa år, efter att ha minskat med en halv procentenhet 2023. Finansministeriet förväntar sig att Finlands BNP kommer att öka med 0,7 procent 2024 och med 2,0 procent 2025.
En man som säljer julgranar, Sandvikstorge, Helsingfors.

Sandvikstorge, Helsingfors. Bild: Laura Lumimaa

Utsikter för Finlands ekonomi och offentliga finanser

Enligt finansministeriets senaste ekonomiska prognos kommer Finlands BNP att minska med 0,5 procent i år. Finlands ekonomi har visat sig vara svagare än väntat under den senare delen av året och i synnerhet i byggbranschen har det gått dåligt. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna i kombination med ökande realinkomster leder emellertid till en ökning av BNP nästa år. Ministeriet nedgraderade den uppskattade BNP-tillväxten till 0,7 procent för 2024, men tillväxten förväntas öka till 2,0 procent 2025 och 1,6 procent 2026.

Under 2023 minskar exporten från Finland, men betydligt mindre än importen. Nettoexporten kommer därför att ge ett synnerligen positivt bidrag till ekonomin i år. Med hänsyn till priskonkurrens ligger Finland bra till, och under 2024 förväntas exporten öka med 2,0 procent när världshandeln återhämtar sig.

I och med att produktionen minskar, i synnerhet i byggbranschen, kommer sysselsättningen att minska något 2024 men öka igen från och med 2025. Under 2026 förväntas sysselsättningsgraden för personer i åldern 15–64 år ligga nära 75 procent och arbetslösheten på 6,6 procent. Regeringens åtgärder för att öka utbudet på arbetskraft kommer också att öka sysselsättningen, redan från och med början av 2024.

Contribution to GDP growth in Finland

Underskottet i de offentliga finanserna uppgår till 2,5 procent av BNP 2023. Underskottet kommer att öka till 3,5 procent 2024, vilket beror på en svag ekonomisk tillväxt och låg sysselsättningsgrad samt de långsamt stigande skatteintäkterna. Oförutsedda utgifter som beslutats tidigare, stora investeringar och den kraftiga pris- och löneökningen leder också till att kostnaderna kommer att öka raskt den närmaste framtiden. Den offentliga skulden kommer att uppgå till 79,1 procent i slutet av nästa år. Den uppskattade statsskulden för 2024 är 58,5 procent i förhållande till BNP.

Finland: COP28-avtalet “stort steg mot en koldioxidfri värld”

Överenskommelsen vid FN:s klimatmöte i Dubai uppmanar alla länder att avstå från fossila bränslen – men inte fasa ut dem som många regeringar, inklusive Finland – hade önskat. Trots detta ser Finland resultatet av COP28 som ett stort steg mot en värld utan koldioxidutsläpp. I den nya överenskommelsen enades länderna om att tredubbla produktionen av förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten senast 2030. Enligt beslutet ska alla former av ren energi beaktas som en del av energiomställningen, vilket är avgörande för Finland, eftersom kärnenergin står för 26 procent hos oss.

Finlands nationella mål är koldioxidneutralitet 2035. Förnybar energi står redan för nästan hälften av all energi som används i Finland.

Översikt av den statliga upplåningen, oktober–december 2023

Under det fjärde kvartalet auktionerade Republiken Finland ut serieobligationer och statsskuldväxlar i euro. Resultaten av dessa auktioner sammanfattas nedan.

AUKTIONER FÖR STATENS REFERENSLÅN (RFGB) OCH SKULDFÖRBINDELSER (RFTB) UNDER Q4/2023
INSTRUMENT AUKTIONSDATUM FÖRFALLODAG AUKTIONSVOLYM
(MN €)
RÄNTA TEKNINGSKVOT
RFTB 10.10.2023 14.5.2024 1,000 3,860% 1.73
RFTB 10.10.2023 13.8.2024 1,000 3,830% 1.60
RFGB 17.10.2023 15.9.2028 575 3,204% 1.54
RFGB 17.10.2023 15.9.2033 685 3,422% 1.22
RFGB 26.10.2023 4.7.2025 202 3,383% 2.85
RFGB 26.10.2023 15.9.2027 39 3,177% 10.49
RFTB 14.11.2023 14.5.2024 965 3,900% 1.03
RFTB 14.11.2023 13.8.2024 1,003 3,770% 1.47
RFGB 21.11.2023 15.9.2033 656 3,138% 1.45
RFGB 21.11.2023 15.4.2036 270 3,285% 2.19
RFGB 7.12.2023 15.9.2031 80 2,600% 2.44

Utöver auktionerna öppnades en emission för fortlöpande skuldväxlar i euro och dollar i oktober-november. Volymerna för dessa emissioner var 3,1 miljarder euro och 350 miljoner US-dollar i respektive valuta med olika löptider.

Den budgeterade bruttoupplåningen 2023 uppgick till 39,259 miljarder euro, inklusive 11,221 miljarder euro i nettoupplåning. Betydande utgifter på ca 4 miljarder euro, som realiseras 2 januari 2024, påverkar dock upplåningsbehovet redan 2023. Det krävs därför ytterligare finansiering för att säkerställa en tillräcklig likviditet och en större kontantbuffert vid årsskiftet. Denna ökning av kontantbufferten höjer nettoupplåningen till 14,354 miljarder euro 2023, vilket leder till en bruttoupplåning på 42,391 miljarder euro.

Utsikter för den närmaste framtiden, januari – mars 2024 och vidare

Finansministeriets senaste prognos för 2024 innehåller ett nettoupplåningsbehov på 12,879 miljarder euro. Med återbetalningar på 30,159 miljarder euro uppgår bruttoupplåningsbehovet till 43,04 miljarder euro. Finlands upplåningsstrategi förblir densamma som 2023 eftersom finansieringsbehovet  är likartat.

Omkring 50 % av bruttofinansieringen ska finansieras med långfristiga lån, och resten med kortfristiga statsskuldväxlar. Under 2024 kan man vänta sig tre nya referensobligationer i euro. Den första syndikeringen av en referensobligation i euro förväntas äga rum under årets första kvartal.

Utöver en ny 10-årig referensobligation avser Statskontoret emittera en ny 30-årig referensobligation under 2024, om marknadsläget tillåter. Den exakta löptiden för det tredje syndikatet påverkas av marknadsvillkoren samtidigt som man strävar efter en balanserad inlösningsprofil, vilket innebär att segmenten ligger på antingen 5–7 år eller 15 år. Liksom tidigare år kan emissioner inom ramen för EMTN-programmet komplettera upplåningen i referensobligationer  i euro, om marknaden tillåter.

Utöver nyemissionerna kommer befintliga referensobligationer i euro att auktioneras ut. Statskontoret kommer att publicera en auktionskalender för obligationer kvartalsvis 2024. Auktionsdatum samt målvolymer publiceras kvartalsvis i förväg på vår webbplats: Auktioner för serielån (linkki puuttuu). Den första auktionen äger rum den 20 februari. Fullständiga uppgifter om varje auktion publiceras några dagar före auktionsdatumet, efter marknadsundersökningen.

Auktionerna för statsskuldväxlar i euro under årets första kvartal äger rum den 9 januari, den 13 februari och den 12 mars. Auktionerna ordnas i Bloombergs auktionssystem och är öppna för RFTB-återförsäljargruppen. Mer information om dessa auktioner och en auktionskalender offentliggörs på vår webbplats per kvartal. Auktioner på statsskuldväxlar.

Utöver dessa auktioner kommer sporadiska emissioner att göras under årets första kvartal. Tidpunkten beror på likviditetssituationen och på återfinansieringsbehovet. Obligationerna emitteras i euro och US-dollar.

Nästa kvartalsrapport publiceras den 28 mars 2024.

Mer information: Teppo Koivisto, finansdirektör, tfn +358 295 50 2550 eller Mika Tasa, finansieringschef, tfn +358 295 50 2552, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 8.1.2024 kl. 16:08