Delårsrapport 1/2019

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport på engelska publiceras den 28 juni 2019. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum. 

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Finansministeriet förutspår att den finländska ekonomin växer med 1,5 procent 2019. Tillväxten förväntas avta i jämförelse med i fjol då volymen av Finlands BNP ökade med 2,3 procent enligt preliminära data från Statistikcentralen. Orsakerna till den lägre tillväxten är många, men en central faktor är att bostadsinvesteringarna minskat. Finansministeriet förutspår även svagare tillväxt inom världsekonomin.

Bytesbalansen kommer enligt prognoserna att balanseras i år och därefter visa ett litet överskott. Inflationen förblir låg och arbetslöshetssiffrorna förväntas fortsättningsvis sjunka 2019. I februari 2019 uppgick andelen arbetslösa till 6,5 procent och andelen sysselsatta till 72,5 procent.

Den ekonomiska tillväxten och åtgärderna för att dämpa ökningen av de offentliga utgifterna förbättrar de offentliga finanserna. Finlands offentliga finanser kommer att vara nästan i balans under de kommande åren, och den offentliga skulden i förhållande till BNP fortsätter att sjunka. Utmaningen att balansera de offentliga finanserna försvåras av den åldrande befolkningen som innebär ökade pensionsutgifter, hälsovårdskostnader och kostnader för långtidsvård.

Den offentliga skuldkvoten i förhållande till BNP började minska för ett par år sedan. Enligt Finansministeriet kommer skuldkvoten att minska till 58,4 procent år 2019.  Statsskulden kommer jämförelsevis att vara betydligt mindre: prognosen är att den är 44,5 procent i förhållande till BNP vid utgången av detta år.*

Finlands relativt starka offentliga ekonomi och moderna ekonomin är några av anledningarna till Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsföretag: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 och AA+ respektive. Enligt S&P och Moody’s är utsikterna för kreditbetyget stabila. Fitch ändrade utsikterna från stabila till positiva i fjol, vilket återspeglar den förbättrade utvecklingen av den offentliga skuldkvoten och bättre potentiella tillväxtutsikter på medellång sikt. Nästa på förhand angivna datum för publicering av kreditbetyg är i juli 2019.

Rapport över upplåningsoperationer under januari till mars 2019

Enligt den första tilläggsbudgeten uppgår bruttoupplåningsbehovet till cirka 15,3 miljarder euro för 2019. Nettoupplåningsbehovet uppgår till 1,932 miljarder euro. Såsom tidigare år kommer cirka 70 procent av den totala upplåningen att täckas med långfristig upplåning och resten med kortfristiga skuldförbindelser.

I årets första låneemission emitterade Finland ett nytt tioårigt referenslån som förfaller till betalning den 15 september 2029. Orderboken på 14,5 miljarder euro är för Finland den högsta någonsin. Emitteringen lockade anbud från fler än 160 investerare. Lånet prissattes 23 räntepunkter under euroswapkurvan (6 månaders Euriborränta).

År 2019 kommer Statskontoret att emittera skuldförbindelser via auktion. Den 26 februari 2019 genomförde Finland sin första auktion av skuldförbindelser i euro. Auktionen bestod av två skuldförbindeldser med olika löptider och uppbringade ett sammanlagt belopp på 1 490 miljoner euro. Det totala auktionsbeloppet för den skuldförbindelse som förfaller den 13 maj 2019 uppgick till 1 580 miljoner euro, och det godkända beloppet var 1 000 miljoner euro. Den godkända räntan var -0,53 procent. Det totala auktionsbeloppet för den skuldförbindelse som förfaller den 12 augusti uppgick till 1 140 miljoner euro, och den godkända auktionsbeloppet var 490 miljoner euro. Den godkända räntan var -0,545 procent.

Utsikter för perioden april–juni 2019 och därefter

Den långsiktiga upplåningen under det andra kvartalet förväntas inkludera en eller två auktioner för statens referenslån. Tidpunkten på auktionerna, hur ofta de utförs och deras storlek justeras enligt statens likviditet och rådande förhållanden på marknaden. Detaljer och mer information om varje auktion kommer att publiceras en vecka före auktionsdatumet.

Statskontoret planerar en ny emission av referensobligationer i euro under årets andra hälft. Liksom under föregående år, kan emissioner av lån ske inom EMTN-programmet för att komplettera upplåningen med hjälp av referensobligationer i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion av skuldförbindelser i euro kommer att ske den 22 maj 2019. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för RFTB-mäklargruppen. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och den kvartalsvis uppdaterade kalendern publiceras på www.statskontoret.fi.

Utöver auktionerna, öppnas troligtvis en möjlighet för emissioner av skuldförbindelser i euro eller dollar under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering.

Nästa delårsrapport publiceras den 28 juni 2019.

Närmare upplysningar: divisionschef Teppo Koivisto, tfn +358 295 50 2550 eller biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi.

* Finansministeriet (Ekonomisk översikt, vintern 2018) och Statistikcentralen.

, Uppdaterad 26.6.2019 kl. 09:55