Delårsrapport 4/2018

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Den ekonomiska tillväxten saktar ner i Finland under de kommande åren från den nuvarande tämligen höga nivån. Enligt Finansministeriets senaste prognos uppskattas Finlands BNP öka med 2,5 % 2018 och 1,5 %
2019. Världshandeln avtar vilket påverkar tillväxten av finsk export och investeringar. Bostadsinvestering saktar även ner jämfört med den nuvarande höga nivån.

Överlag förblir ekonomins balans positiv. Enligt ministeriets prognos förväntas bytesbalansen vara balanserad nästa år, och vara aningen positiv därefter. Inflationen förblir dämpad: ändringen i konsumentprisindexet för nästa år förväntas vara 1,4 %. Arbetslöshetsnivån fortsätter att minska till 6,9 % 2019, medan sysselsättningsgraden ökar till över 72 % 2019.

Den ekonomiska tillväxten och åtgärderna för att dämpa ökningen av offentliga utgifter stärker de offentliga finanserna. Finlands offentliga finanser kommer nästan att vara i balans under de kommande åren, och den offentliga skulden i förhållande till BNP fortsätter att sjunka. Utmaningen att balansera den offentliga ekonomin försvåras av den åldrande befolkningen, som ökar pensionsutgifterna liksom också hälsovårdskostnader och kostnader för långtidsvård.

Den offentliga skuldkvoten har redan börjat minska sedan ett par år tillbaka. Enligt Finansministeriet kommer skuldkvoten år 2019 att ha minskat till 58,4 %. Statsskulden kommer jämförelsevis att vara betydligt mindre; prognosen är att den är 44,5 % i förhållande till BNP under nästa år.*

Finlands relativt starka offentliga ekonomi och moderna ekonomin bland annat, syns i Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsföretag: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 och AA+ respektive. S&P och Moody’s har gett betyget stabila utsikter, medan Fitch ändrande utsikterna från stabila till positiva tidigare i år, vilket reflekterar den positiva utvecklingen av den offentliga skuldkvoten och bättre potential för tillväxt på mellansikt.

Rapport över statskontorets verksamhet under oktober till december 2018

Den finska staten ordnade två auktioner för statens obligationer under det sista kvartalet 2018. Den första auktionen ordnades tisdagen den 16 oktober, och ökade volymen på det 10-åriga referenslånet som förfaller den 15 september 2028 med 1 000 miljoner euro. Det sammanlagda beloppet för auktionen var 1 647 miljoner euro, och lånets totala volym efter auktionen ligger på 4 000 miljoner euro.

Kvartalets andra auktion, den fjärde under året, var en auktion av två av statens obligationer, och arrangerades tisdagen den 20 november. En av obligationerna förfaller den 15 september 2023, och den andra den 15 april 2047. Det totala auktionsbeloppet för referenslånet som förfaller 2023 var 920 miljoner euro, och den godkända mängden var 475 miljoner euro. Detta ökade den totala volymen på obligationen till 5 475 miljoner euro efter auktionen. För serielånet som förfaller 2047 erhölls bud på 587 miljoner euro, och den godkända mängden var 500 miljoner euro. Den total volymen på obligationen efter auktionen ligger på 2 500 miljoner euro.

Vad gäller kortfristig finansiering emitterade den finska staten skuldförbindelser i amerikanska dollar i november. Skuldförbindelserna löper ut 20 mars 2019. Den nuvarande linjens totala volym i dollar är 1400 miljoner. Därtill löper den 20 februari 2019 skuldförbindelser ut till värdet av 3175 miljoner dollar. Majoriteten av de nuvarande skuldförbindelserna är i dollar. Den nuvarande totala volymen på skuldförbindelser i euro är 403 miljoner.

Den budgeterade bruttoupplåningen 2018 var 16,3 miljarder euro, i vilken ingår 1,3 miljarder euro nettoupplåning. Tack vare det minskade behovet av finansiering, räckte bruttoutlåningen på 14,1 miljarder euro för att täcka utgifterna på basis av kassaflödet, och för att säkra tillräcklig likviditet. Sedan 2011 har den realiserade upplåningen varit mindre än vad budgetunderskottet skulle ha krävt. Detta beror på t. ex. förändringar i intäkter och utgifter, kassareserv och överföringar av anslag. Dessa skillnader tas sedan i beaktande i statens finansutlåtanden. Tack vare amorteringar till värdet av 15 miljarder euro, var den totala nettoupplåningen -0,9 miljarder euro. Som resultat uppskattas statsskulden ha en volym på 105 miljarder euro vid årsslutet, dvs. 0,8 miljarder mindre än vid slutet av 2017.

Kortfristiga utsikter för perioden januari-mars 2019 och därefter

Statens budgetförslag för 2019 innehåller ett nettoupplåningskrav på 1,7 miljarder euro. Amorteringarna under nästa år uppnår 13,4 miljarder euro. Bruttoupplåning under 2019 uppgår till 15 miljarder euro.

Den finska statens finansieringsstrategi förblir densamma som föregående år. Cirka 70 procent av den totala mängden som behövs finansieras genom långfristiga medel, och resten täcks av kortfristiga skuldförbindelser.

Finansieringsoperationen förväntas inledas under årets första kvartal. Dessa operationer förväntas överensstämma med den strategi som tidigare diskuterats om att emittera nya referenslån i euro varje år med en löptid på 10 och 5 år.

Utöver de nya emissionerna, förväntas auktioner varje kvartal för de existerande referenslånen i euro under nästa år. Tidpunkten, hur ofta de utförs och storleken på auktionerna justeras enligt statens likviditet och det nuvarande förhållandet på marknaden för den finska statens referenslån i euro. Detaljer och mer information om varje auktion publiceras en vecka innan auktionens datum. Liksom under föregående år, kommer emissioner inom EMTNprogrammet troligen att komplettera referensfinansieringen i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Auktioner av skuldförbindelser

Från och med första kvartalet 2019 auktionerar Statskontoret ut skuldförbindelser i euro för att komplettera den nuvarande emissionsmetoden. Auktionskalendern offentliggörs varje kvartal. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för RFTB-mäklargruppen. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och kalendern för kvartalet publiceras på www.statsskuld.fi tidigt 2019.

Utöver auktionerna av skuldförbindelser, kan skuldförbindelser emitteras också vid andra tidpunkter under årets första kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och löper ut varje månad.

Den nästa delårsrapporten publiceras den 29 mars 2019.

Närmare upplysningar: divisionschef Teppo Koivisto, tfn +358 295 50 2550 eller biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi.

* Finansministeriet: Ekonomisk översikt, vinter 2018.

, Uppdaterad 13.5.2019 kl. 16:23