Delårsrapport 2/2019

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 30 september 2019. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Finansministeriet förutspår att Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,6 procent 2019. Alla huvudsakliga efterfrågeposter kommer att visa en relativt stadig tillväxt. Arbetslöshetssiffran förväntas stanna kvar på 6,6 procent, emedan sysselsättningsgraden förväntas stiga till 72,6 procent. Ett av de viktigaste ekonomiskpolitiska målen för den nya regeringen är att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent. Inflationen förblir svag och den aktuella bytesbalansen visar ett litet underskott på 1,5 procent. Långsammare tillväxt inom världshandeln förväntas påverka Finlands export under kommande år.

Den förhållandevis solida tillväxten av Finlands ekonomi under de senaste tre åren har förbättrat de offentliga finanserna. Utmaningen att balansera de offentliga finanserna försvåras av den åldrande befolkningen som innebär ökade pensionsutgifter, hälsovårdskostnader och kostnader för långtidsvård. En av den nya regeringens centrala mål är att balansera Finlands offentliga finanser för 2023 i en situation när världsekonomin växer i normal takt.

Både de offentliga finanserna och statsfinanser kommer att visa ett relativt litet underskott 2019. Underskottet i de offentliga finanserna ligger på 0,6 procent i förhållande till BNP, emedan statsfinanserna resulterar i ett marginellt högre underskott. Den offentliga skulden i förhållande till BNP började minska för ett par år sedan och har sjunkit till under 60 procent. Enligt Finansministeriet kommer skuldkvoten att minska till 58,3 procent vid utgången av 2019.  Statsskulden kommer jämförelsevis att vara betydligt mindre: prognosen är att den är 44,2 procent i förhållande till BNP vid utgången av innevarande år.*

Finlands relativt starka offentliga ekonomi och den moderna strukturen av ekonomin är några av anledningarna till Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsföretag: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 och AA+ respektive. Enligt S&P och Moody’s är utsikterna för kreditbetyget stabila. Fitch ändrade utsikterna från stabila till positiva i fjol, vilket återspeglar den förbättrade utvecklingen av den offentliga skuldkvoten och bättre potentiella tillväxtutsikter på medellång sikt. Nästa på förhand angivna datum för publicering av kreditbetyg är i juli 2019.

Rapport över upplåningsoperationer under april till juni 2019

Årets andra tilläggsbudget sänkte upplåningsbehovet en aning. Enligt budgeten uppgår bruttoupplåningsbehovet till cirka 15,18 miljarder euro för 2019. Nettoupplåningsbehovet uppgår till 1,796 miljarder euro. Såsom tidigare år kommer cirka 70 procent av den totala upplåningen att täckas med långfristig upplåning och resten med kortfristiga skuldförbindelser.

Under årets andra kvartal genomförde Statskontoret två auktioner av statsobligationer och en auktion av skuldförbindelser.

Den första obligationsauktionen för kvartalet, som annonserades den 3 april och som hölls den 10 april, var en auktion med obligationer som förfaller till betalning 2026 och 2047. Det auktionerade beloppet uppgick till 1 000 miljoner euro. De utestående beloppen av respektive obligation efter auktionen är 5 500 miljoner euro för 2026-lånet och 3 000 miljoner euro för 2047-obligationen. Genom att nå detta utestående belopp i samband med auktionen, uppnådde serieobligationen som förfaller 2047 status som referensobligation. Den andra obligationsauktionen under kvartalet hölls den 5 juni och var en auktion av en tioårig referensobligation som förfaller 2029. Auktionen ökade det utestående beloppet för obligationen med 972 miljoner euro.

Den 22 maj genomförde Finland sin andra auktion av skuldförbindelser i euro.  Auktionen bestod av två skuldförbindelser, en som löper ut den 12 augusti och den andra den 12 november. Skuldförbindelserna uppbringade ett sammanlagt belopp på 1 480 miljoner euro och den godkända räntan för båda skuldförbindelserna var -0,555 procent. Utöver den kvartalvisa auktionen av skuldförbindelser, öppnades ett sporadiskt fönster för emission av skuldförbindelser både i euro och i US-dollar i enlighet med statens likviditetsbehov. De utestående beloppen av skuldförbindelserna i euro uppgick i slutet av juni till 3 900 miljoner euro och i US-dollar till 2 900 miljoner US-dollar.

Utsikter för perioden juli–september 2019 och därefter

Statskontoret planerar en ny emission av referensobligationer i euro under årets andra hälft. Löptiden är antagligen fem år.

Liksom under föregående år, kan emissioner av obligationer ske inom EMTN-programmet för att komplettera upplåningen med hjälp av referensobligationer. Obligationsemissioner i benchmarkstorlek i US-dollar inom EMTN-programmet kan tänkas ske under årets senare hälft om marknadsläget tillåter.

Finland kommer troligen att genomföra en auktion av referensobligationer i euro under årets tredje kvartal. Tidpunkten på auktionerna, hur ofta de hålls och deras storlek justeras enligt statens likviditet och rådande förhållanden på marknaden. Detaljer och mer information om varje auktion kommer att publiceras en vecka före auktionsdatumet.

Nästa auktion av skuldförbindelser i euro kommer att ske den 20 augusti 2019. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och den kvartalsvis uppdaterade kalendern publiceras på https://www.statsskuld.fi.

Utöver auktionerna, emitteras skuldförbindelser i euro eller dollar troligtvis under årets tredje kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 september 2019.

Närmare upplysning: finansieringschef Mika Tasa, tfn +358 295 50 2552, fornamn.efternamn@statskontoret.fi.

* Finansministeriet (Ekonomisk översikt, sommaren 2019).

, Uppdaterad 17.10.2019 kl. 11:09