Delårsrapport 3/2019

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 20 december 2019. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Prognoserna för Finlands BNP har nyligen reviderats något nedåt, främst på grund av svagare globala ekonomiska förhållanden. Enligt finansministeriets prognos från juni 2019 kommer Finlands BNP att växa med 1,6 procent 2019. Enligt prognosen kommer alla huvudsakliga efterfrågeposter att uppvisa en relativt stadig tillväxt i år. Nästa prognos publiceras i oktober.

Arbetslöshetstalet i augusti 2019 låg på 6,7 procent och sysselsättningsgraden var 72,5 procent. Ett av de viktigaste ekonomipolitiska målen för den nuvarande regeringen är att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent. Inflationen har förblivit dämpad och var 1,1 procent i augusti, medan bytesbalansen uppvisade ett underskott under andra kvartalet i år.

Den förhållandevis solida tillväxten av Finlands ekonomi under de senaste tre åren har förbättrat de offentliga finanserna. Utmaningen att balansera de offentliga finanserna försvåras av den åldrande befolkningen som innebär ökade pensionsutgifter, hälsovårdskostnader och kostnader för långtidsvård. Ett av den nya regeringens centrala mål är att balansera Finlands offentliga finanser för 2023 i en situation när världsekonomin växer i normal takt.

Både de offentliga finanserna och statsfinanserna kommer att uppvisa ett relativt litet underskott 2019. Underskottet i de offentliga finanserna ligger på 0,6 procent i förhållande till BNP, medan statsfinanserna resulterar i ett marginellt högre underskott. Den offentliga skulden i förhållande till BNP började minska för ett par år sedan och har sjunkit till under 60 procent. Enligt finansministeriet kommer skuldkvoten att minska till 58,3 procent vid utgången av 2019. Statsskulden blir avsevärt mindre.*

Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur är några av anledningarna till Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsföretag: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 och AA+ respektive. Enligt S&P och Moody’s är utsikterna för kreditbetyget stabila. Fitch ändrade utsikterna från stabila till positiva i fjol. Det finns inga på förhand angivna kalenderdatum för händelser under det innevarande årets sista månader, och 2020 års datum för publicering av kreditbetyg släpps vid årsskiftet.

Rapport över upplåningsoperationer för perioden juli–september 2019

I linje med strategin att emittera två nya referensobligationer i euro per år emitterade Finland en ny femårig eurodenominerad referensobligation den 28 augusti. Fler än 80 investerare deltog i transaktionen och orderboken växte till över 13 miljarder euro. Emissionsstorleken var 3 miljarder euro. Obligationen har en kupong på 0 procent och prissattes till 20 räntepunkter under eurons midswap-kurva för en säljränta på –0,734 procent.

Tisdagen den 20 augusti genomförde Finland en auktion av skuldförbindelser i euro. Auktionen bestod av två skuldförbindelser med olika löptider och uppbringade ett sammanlagt belopp på 1 370 miljoner euro. De godkända räntorna för skuldförbindelserna som förfaller den 12 november 2019 och den 12 februari 2020 var –0,640 procent respektive –0,700 procent. Det totala utestående beloppet för skuldförbindelser uppgår för närvarande till 3 898 miljoner euro och 2 900 miljoner US-dollar i respektive valuta.

Utsikter för perioden oktober–december 2019

Enligt den andra tilläggsbudgeten för 2019 uppgår årets bruttofinansieringsbehov till 15,2 miljarder euro. Detta innebär att den planerade långfristiga upplåningen för året uppgår till cirka 10 miljarder euro. I slutet av september har cirka 80 procent av den beräknade långfristiga upplåningen för året fullgjorts.

För att fullgöra det långfristiga upplåningsbehovet för året kommer troligen en eller två on tap-auktioner av befintliga referensobligationer i euro att arrangeras under årets sista kvartal. Tidpunkten, hur ofta de utförs och storleken på auktionerna justeras enligt statens likviditet och det nuvarande förhållandet på marknaden för den finska statens referenslån i euro. Detaljer och mer information om respektive auktion publiceras en vecka innan auktionens datum.

Förutom referensobligationer i euro kan Finland även emittera långfristiga skuldinstrument i andra valutor än euro. Möjligheten att emittera en obligation med referensstorlek i US-dollar inom EMTN-programmet kommer att utforskas under återstoden av året. Tidpunkten bestäms efter marknadslägets gynnsamhet och statens refinansieringsbehov.

Nästa auktion av skuldförbindelser i euro kommer att ske den 20 november 2019. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om auktioner av skuldförbindelser och en auktionskalender som uppdateras kvartalsvis finns på www.statsskuld.fi.

Utöver auktionerna emitteras skuldförbindelser i euro eller dollar sannolikt under årets sista kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering.

Nästa delårsrapport publiceras den 20 december 2019.

Närmare upplysning: divisionschef Teppo Koivisto, tfn +358 295 50 2550, eller biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

* Finansministeriet (Ekonomisk översikt, sommaren 2019).

, Uppdaterad 17.10.2019 kl. 14:08