Delårsrapport 1/2023

Sammanfattning: 

– Under andra kvartalet planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro, sannolikt med en löptid på 10 år
– Auktionsdatum för det andra kvartalet har publicerats
– Statskontoret har infört ORI-auktioner för att underlätta auktionering av vissa serieobligationer i begränsade belopp
– 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen förväntas vara slutförd i slutet av juni.
– Enligt den senaste prognosen kommer den finska ekonomin att återgå till tillväxt i slutet av året efter en mild och kort lågkonjunktur, om inga nya överraskningar inträffar.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Enligt finansministeriets nya ekonomiska prognos kommer den finska ekonomin att återgå till tillväxt i slutet av 2023 efter en lindrig lågkonjunktur. Hushållen har minskat sin konsumtion till följd av den snabba inflationen och stigande räntor. Efter en ekonomisk tillväxt på 2,1 procent förra året förväntas BNP sjunka med 0,2 procent i år, men köpkraften kommer att börja stiga när inflationen avmattas och lönerna ökar under 2023. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,3 procent år 2024.

Sysselsättningen har fortsatt att öka kraftigt, och sysselsättningen ligger på en rekordhög nivå. Den försämrade ekonomiska situationen återspeglas dock också på arbetsmarknaden. Arbetslösheten beräknas stiga till 7 procent 2023. Inflationen beräknas avta i år till 5,5 procent i genomsnitt. De förbättrade globala utsikterna kommer att hjälpa den finska exporten att vända till tillväxt 2023, och tillväxttakten kommer att öka 2024. Bytesbalansen beräknas dock uppvisa ett underskott 2023.

De offentliga finansernas ställning har förbättrats avsevärt, drivna av den snabba nominella tillväxten av ekonomin och den ökande sysselsättningen. Enligt finansministeriets prognos kommer underskottet att börja öka i år och förväntas uppgå till 2,6 procent i förhållande till BNP 2023. Den offentliga sektorns skuld kommer att uppgå till 74,4 procent i slutet av detta år. Prognosen för statsskulden 2023 är 54,5 procent i förhållande till BNP.*

Källa: Ekonomisk översikt, våren 2023, Finansministeriet.

Det senaste om Finland och ESG: Finland utsågs till världens lyckligaste land för sjätte året i rad

Enligt The World Happiness Report 2023 – ett globalt initiativ från Förenta nationerna – innehar Finland fortfarande förstaplatsen med ett poängantal som ligger betydligt före alla andra länder. WHR 2023-undersökningen använder sex nyckelfaktorer som hjälper till att förklara variationen i graden för självrapporterad lycka runtom i världen: socialt stöd, inkomst, hälsa, frihet, generositet och frånvaro av korruption.

Riksdagsvalet i Finland äger rum den 2 april 2023. När en ny koalitionsregering har bildats och regeringsprogrammet har offentliggjorts kommer Statskontoret att uppdatera sin ESG-webbplats för att återspegla eventuella anpassningar i klimat-, social-, sysselsättnings- och tillväxtpolitiken. För närvarande är konsensus i hållbarhetspolitiska mål mellan riksdagspartierna ganska brett.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden januari–mars 2023

Årets första syndikerade emission den 26 januari var ett nytt referenslån på 3 miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2038. Det 15-åriga lånet lockade en orderbok på över 11 miljarder euro, och emissionen fick bud från fler än 90 investerare. Lånet prissattes till 10 räntepunkter över euroswapkurvan med en avkastning på emissionen på 2,875 procent.

Under det första kvartalet ordnade Finska staten auktioner för serieobligationer och för statens skuldförbindelser i euro. Resultaten av dessa auktioner har sammanfattats nedan. Dessa omfattar en valfri auktion (ORI) för serieobligationer som genomfördes den 9 mars. Statskontoret har infört ORI-auktioner för att underlätta auktionering av vissa serieobligationer i begränsade belopp i syfte att stöda deras likviditet på marknaden.

Utöver auktionerna emitterade Statskontoret statens skuldförbindelser i euro och US-dollar i januari. Emitteringsvolymerna i detta format var 2,1 miljarder euro och 850 miljoner US-dollar i respektive valuta. Den genomsnittliga löptiden för eurodenominerade var 3,9 och för US-dollar 3,5 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden april till juni 2023

Enligt statens senaste tilläggsbudget för året, daterad den 2 februari, uppskattas nettoupplåningskravet till 10,419 miljoner euro, vilket resulterar i en bruttoupplåning på 38,456 miljarder euro. Av detta belopp förväntas cirka 19,5 miljarder euro täckas med en långfristig skuld och resten (19,0 miljarder) med en kortfristig skuld.

Under årets andra kvartal planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år. De långsiktiga upplåningsoperationerna förväntas omfatta tre auktioner för referenslån i euro under kvartalet. Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.

Nästa låneauktion beräknas äga rum den 18 april 2023. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender publiceras på: Auktioner för serieobligationer. Auktionskalendern för andra kvartalet inkluderar auktionsdatum för ORI-serieobligationer.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion för statens skuldförbindelser i euro kommer att äga rum tisdagen den 11 april 2023. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på: Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster eventuellt att öppnas under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och US-dollar.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2023.

Mer information: Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statetreasury.fi

, Uppdaterad 23.10.2023 kl. 10:51