Delårsrapport 2/2023

Sammanfattning:

–  Statskontoret planerar att emittera ett nytt referenslån i euro under det tredje kvartalet
–  Auktionskalender för Q3 har publicerats.
– I slutet av Q2 hade cirka 70 % av den planerade långsiktiga finansieringen slutförts
– År 2023 kommer Finlands BNP att ligga kvar på samma nivå som året innan, men ekonomin förväntas ta fart under den senare delen av året. BNP väntas öka med 1,4 % 2024 och med 1,9 % 2025.
– Finlands nya regering kommer att minska stärka de offentliga finanserna med 6 miljarder euro under sin mandatperiod.
– Andra prioriteringar för de kommande fyra åren är att främja övergången till ren energi, reformera den grundläggande socialförsäkringen och öka finansieringen av forskning och utveckling för att nå det övergripande målet på 4 % av BNP senast 2030.

Bild: Tuotantoyhtiö Vimma / Lauri Rotko

Utsikter för Finlands ekonomi och offentliga finanser

År 2023 kommer Finlands BNP att ligga kvar på samma nivå som föregående år, enligt finansministeriets nya prognos. Framför allt har stigande priser och räntor dämpat hushållens konsumtion och de privata investeringarna. Efterfrågan förväntas dock återhämta sig under den senare delen av året.

BNP väntas öka med 1,4 % under 2024 då hushållens köpkraft förbättras till följd av avtagande prisinflation och ökade hushållsinkomster. År 2025 räknar finansministeriet med att den ekonomiska tillväxten kommer att öka till 1,9 %, där den inhemska efterfrågan får stöd av ökad konsumtion och investeringar relaterade till den gröna omställningen. Sysselsättningen kommer att återgå till tillväxt nästa år. År 2025 beräknas sysselsättningsgraden vara 74,6 % och arbetslösheten 6,6 %.

Finansministeriet förväntar sig att den offentliga sektorns underskott kommer att uppgå till 2,4 % i år, medan statens underskott kommer att uppgå till 3,5 % av BNP. Den offentliga sektorns skuldkvot har börjat öka igen. Den offentliga sektorns skuld förväntas i år uppgå till 74 % av BNP medan prognosen för statsskulden är 54,4 %.[1] Prognosen inkluderar inte det kommande regeringsprogrammets åtgärder för att stärka de offentliga finanserna.

Graafi julkisyhteisöjen velasta (VM 2023)

[1] Finansministeriet: Ekonomisk undersökning, sommaren 2023.

Den nya regeringens plan för 2023–2027

Finlands nya högerregering, ledd av statsminister Petteri Orpo, kommer att sätta stopp för utvecklingen med avseende på skuldsättningen och stärka de offentliga finanserna med 6 miljarder euro under sin mandatperiod. Direkta åtstramningsåtgärder kommer att åtföljas av tillväxt- och sysselsättningsåtgärder genom vilka regeringen strävar efter balanserade offentliga finanser senast 2031. Den tillträdande regeringens övriga prioriteringar är att främja övergången till ren energi, reformera det grundläggande socialförsäkringssystemet och öka den offentliga finansieringen av forskning och utveckling för att nå det övergripande målet på 4 procent av BNP till 2030.

Finland har topplaceringen i 2023 SDG Index, men enligt Sustainable Development Report 2023 har de globala framstegen med målen för hållbar utveckling stagnerat för tredje året i rad. Rapporten är en årlig bedömning av alla FN-medlemsstaters framsteg mot de globala målen för hållbar utveckling.

Översikt över upplåningsoperationerna under årets andra kvartal

I årets andra syndikerade emission den 26 april 2023 uppbringade finska staten tre miljarder euro genom ett nytt 10-årigt referenslån. Lånet förfaller till betalning den 15 september 2033. Referenslånen prissattes en räntepunkt under euroswapkurvan. Över 90 investerare deltog i emissionen. Obligationen har en kupongränta på 3 % och avkastningen vid emission var 3,032 %.

Under Q2 genomförde Finska staten auktioner av referenslån och skuldförbindelser. Auktionsresultaten sammanfattas nedan. I mars införde Statskontoret ORI-auktioner (Optional Reverse Inquiry) för att stödja likviditeten på andrahandsmarknaden. Två ORI-auktioner ägde rum under det andra kvartalet.

Statskontoret skaffade dessutom kortsiktig finansiering genom att emittera statens skuldförbindelser i amerikanska dollar i april. Skuldförbindelser såldes till ett värde av sammanlagt 1,9 miljarder USD med en genomsnittlig löptid på 6,7 månader.

AUKTIONER FÖR STATENS REFERENSLÅN (RFGB) OCH SKULDFÖRBINDELSER (RFTB) UNDER Q2/2023
INSTRUMENT AUKTIONSDATUM FÖRFALLODAG AUKTIONSVOLYM
(MN €)
RÄNTA TEKNINGSKVOT
RFTB 11.4.2023 13.11.2023 1,003 3.200 % 1.36
RFTB 11.4.2023 13.2.2024 1,001 3.250 % 1.81
RFGB 18.4.2023 15.9.2028 500 2.836 % 2.06
RFGB 18.4.2023 15.4.2047 985 3.064 % 1.24
RFGB 27.4.2023 15.9.2025 160 2.779 % 1.47
RFGB 27.4.2023 15.9.2029 209 2.865 % 4.23
RFTB 9.5.2023 13.11.2023 975 3.260 % 1.71
RFTB 9.5.2023 13.2.2024 975 3.300 % 1.82
RFGB 16.5.2023 15.4.2038 935 3.175 % 1.68
RFTB 6.6.2023 13.2.2024 1,000 3.485 % 1.45
RFTB 6.6.2023 14.5.2024 1,001 3.480 % 1.71
RFGB 13.6.2023 15.9.2033 921 2.980 % 1.31
RFGB 13.6.2023 15.4.2036 498 3.133 % 2.26
RFGB 15.6.2023 15.4.2026 201 2.995 % 1.78
RFGB 15.6.2023 15.9.2029 201 2.949 % 2.86

Utsikterna på följande kvartal (perioden juli–september 2023)

I statsbudgeten ligger nettolånebehovet för 2023 kvar på 10,419 miljarder euro. Bruttolånebeloppet 2023 är 38,456 miljarder euro. I slutet av det andra kvartalet hade cirka 70 % av den planerade långsiktiga finansieringen slutförts.

Statskontoret planerar att emittera ett nytt referenslån i euro under det tredje kvartalet, troligen i augusti–september. Den potentiella löptiden för obligationen är beräknad till 5 år.

Nästa auktionen för referenslån kommer att äga rum den 19 september. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender publiceras på Auktioner av serieobligationer. Auktionskalendern för Q3 inkluderar en frivillig auktion av serieobligationer (ORI) den 17 augusti.

Liksom tidigare år kan obligationer emitteras under EMTN-programmet för att komplettera upplåningen i euro benchmark-obligationer under året, om marknadsförhållandena tillåter.

Nästa auktionerna av skuldförbindelser i euro kommer att äga rum den 15 augusti och den 12 september. Auktionerna kommer att arrangeras i Bloomberg Auction System och är öppna för RFTB:s återförsäljargrupp. Ytterligare information och en kvartalsvis uppdaterad auktionskalender kommer att publiceras på: Auktioner av statsskuldväxlar.

Utöver auktionerna emitteras skuldförbindelser troligen via försäljningar. Tidpunkterna beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Statens skuldförbindelser emitteras i euro och amerikanska dollar.

Följande delårsrapport publiceras den 29 september 2023.

Ytterligare information: Senior Manager Mika Tasa, Treasury Front Office, tel. +358 295 50 2552, fornamn.efternamn@statetreasury.fi

, Uppdaterad 23.10.2023 kl. 10:50