Delårsrapport 3/2022

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal.

Sammanfattning:

– Åtgärderna för att få långfristig finansiering för 2022 har avancerat väl tack vare det stora utbudet av euro i syndikerad form.
– Auktionsdatum för det fjärde kvartalet har publicerats.
– Regeringen aviserade ett lån på 10 miljarder euro och ett garantisystem för energisektorn. Statskontoret förutspår att lånefacilitetens finansieringsbehov kan täckas med kortfristig upplåning.
– Finlands BNP förutspås öka 1,7 procent i år, men ökningen kommer att mattas av till 0,5 procent 2023.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter och kastar en skugga över de ekonomiska utsikterna internationellt och i Finland. Den ekonomiska tillväxten avtar och inflationen ökar mer än vad man tidigare förutspått. Finlands BNP förutspås öka 1,7 % 2022 men enligt finansministeriets prognos kommer ökningen att reduceras till 0,5 % 2023.

Inflationsprognosen för i år är 6,5 %, men inflationen förväntas minska avsevärt 2023. Bytesbalansen kommer att uppvisa ett litet underskott och arbetslöshetsgraden sjunker till 6,6 % i år. Sysselsättningsgraden var 74 % i juni, vilket är den högsta nivån någonsin enligt sättet på vilket sysselsättningsgraden för närvarande mäts.

Den stora obalansen i den offentliga ekonomin som coronaviruspandemin orsakade har minskat tack vare den stabila ekonomiska tillväxten och ökningen i sysselsättningen. Den ekonomiska tillväxten avtar i år, men ökningen i sysselsättningen kommer fortsättningsvis att vara stark och den offentliga ekonomin kommer att förbättras som resultat av den rejäla ökningen av skatteintäkterna. År 2022 förväntas underskottet i den offentliga ekonomin vara kring 1,4 % av BNP, medan underskottet i statsfinanserna kommer att vara 2,3 % av BNP.

Den offentliga sektorns skuld kommer att uppgå till 71,2 % av BNP i år. Skuldkvoten ökade med cirka 6 procentenheter på sommaren på grund av att Statistikcentralen gjorde en ändring i metodologin. Enligt finansministeriets uppskattning förväntas statsskulden uppgå till 50,8 % av BNP.1

[1] Finansministeriet: Ekonomisk översikt, hösten 2022.

Det senaste om Finland och ESG: Bäst i EU i digitalisering

Finland är det mest digitaliserade landet i Europa enligt EU:s årliga utvärdering av digital kompetens. DESI 2022 utvärderade medlemsländerna i fråga om humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster. Den styrka som särskilt lyfts fram i rapporten för Finlands del är de långa traditionerna inom data- och cybersäkerhet.

Översikt över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden juli till september 2022

Den 23 augusti 2022 samlade Finland in 3 miljarder euro med ett referenslån som förfaller till betalning den 15 april 2027. Detta var den tredje referenslåneemissionen i år. Lånet prissattes till 57 räntepunkter under euroswapkurvan, vilket är den snävaste prissättningen mot swappar som noterats för statens referenslån. Den slutliga orderboken uppgick till över 10 miljarder euro och över 60 investerare deltog. Trenden med stigande räntor återspeglades i avkastningen, som var 1,412 %.

Under det tredje kvartalet genomförde Finland låneauktioner och auktioner för statens skuldförbindelser i euro. Resultaten av dessa auktioner sammanfattas nedan.

Statskontoret emitterade statens skuldförbindelser i euro och amerikanska dollar i september och uppbringade 2,8 miljarder euro och 2,0 miljarder dollar med löptider mellan 3 och 5 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden oktober till december 2022

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2022 (daterad den 5 september) innefattar ett lån på 10 miljarder euro och ett garantisystem för energisektorn. Denna lånefacilitet är en försiktighetsåtgärd genom vilken regeringen förbereder sig på att bevilja lån. Således skulle statens nettoupplåning kunna uppgå till så mycket som 18,9 miljarder euro 2022, men nettoupplåningen kommer att bero på det faktiska låneupptaget inom ramen för faciliteten. Till följd av de stränga lånevillkoren och annan tillgänglig finansiering, är användningen av lånefaciliteten en sista utväg. Statskontoret förutspår att lånefacilitetens finansieringsbehov kan täckas med kortfristig upplåning, dvs. skuldförbindelser, i och med de möjligheter till förskottsbetalning som ingår i faciliteten.

Åtgärderna för att få långfristig finansiering för 2022 har avancerat väl tack vare det stora utbudet av euro i syndikerad form.

För att fullgöra det långsiktiga finansieringskravet för året kan ytterligare en eller två auktioner för referenslån i euro äga rum under årets sista kvartal. Nästa auktion för referenslån äger rum den 18 oktober. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender publiceras på: Auktioner för serielån.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Följande auktioner för skuldförbindelser förväntas äga rum den 11 oktober och den 8 november. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver auktionerna för skuldförbindelser kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas under årets sista kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en månatlig förfallodag.

Nästa delårsrapport publiceras den 22 december 2022.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn +358 295 50 2550, eller Mika Tasa, finansieringschef, tfn +358 295 50 2552, fornamn.efternamn@statetreasury.fi

, Uppdaterad 23.10.2023 kl. 10:52