Delårsrapport 2/2022

Statskontoret publicerar en rapport fyra gånger om året med information om den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna gällande statens upplåning.

Sammandrag:

  • Staten planerar en emission av ett nytt referenslån i euro under årets tredje kvartal, troligen med fem års löptid.
  • Auktionskalendern för perioden juli till augusti har publicerats.
  • Enligt Statskontorets uppskattning har 55 procent av den långfristiga finansieringen i år skaffats före utgången av juni.
  • Rysslands anfall mot Ukraina dämpar utsikterna för tillväxten i Finlands ekonomi och bromsar exporttillväxten. Finansministeriet förutspår att Finlands BNP ökar 1,4 procent i år.
  • FM bedömer att inflationen ökar till i genomsnitt 5,8 procent i år, pristrycket tros lätta från och med nästa år.
  • Finlands mål om kolneutralitet senast 2035 har för första gången föreskrivits i lag. Den nya klimatlagen, som träder i kraft den 1 juli 2022, ställer upp mål för utsläppsminskningen för åren 2030, 2040 och 2050.
Sumparn, Helsingfors.

Enligt finansministeriets prognos ökar Finlands bruttonationalprodukt 1,4 procent i år.

Utsikterna för Finlands ekonomi och den offentliga ekonomin

Att det krig som Ryssland startade fortfarande pågår, att energipriserna stiger och att inflationen som en påföljd av dessa tilltar globalt kastar en skugga över utsikterna för världsekonomin. Enligt finansministeriet medför Rysslands anfall mot Ukraina betydande olägenheter även för Finlands utrikeshandel. Den privata konsumtionen ökar långsamt i Finland de kommande åren, då den tilltagande inflationen stryper hushållens köpkraft och konsumtionsmöjligheter.

Enligt ministeriets prognos ökar Finlands bruttonationalprodukt (bnp) 1,4 procent i år och 1,1 procent 2023. Inflationen förutspås vara i genomsnitt 5,8 procent i år men inflationstrycket förväntas lätta nästa år. Bytesbalansen är nära jämvikt och arbetslöshetsgraden sjunker till 6,7 procent i år.

Den stora obalansen i den offentliga ekonomin som coronavirusepidemin orsakade minskade kraftigt ifjol. Den offentliga ekonomin fortsätter att stärkas i år tack vare en snabb ökning i skatteinkomsterna och minskade stödåtgärder på grund av coronaepidemin. Enligt finansministeriets senaste prognos kommer underskottet i den offentliga ekonomin att vara 1,4 procent i förhållande till bnp och underskottet i statsfinanserna cirka 2,5 procent i förhållande till bnp 2022.1

Statsförvaltningens finansiella ställning (på finska)

Statsförvaltningens finansiella ställning


1
FM: Ekonomisk översikt, sommaren 2022 (på finska)
.

Den nya klimatlagen träder i kraft i juli

Finlands mål om att uppnå kolneutralitet senast 2035 har för första gången föreskrivits i lag. I den reformerade klimatlagen ställs mål upp för 2030 och 2040, som grundar sig på rekommendationer från Finlands klimatpanel, och målet för 2050 revideras. Målen är att minska utsläppen med 60 procent fram till 2030, med 80 procent fram till 2040 och med 90 procent fram till 2050, dock med sikte på en 95-procentig minskning, jämfört med 1990 års nivå.

Finland är ännu en gång etta i landsjämförelsen gällande hållbar utveckling I jämförelsen bedöms hur det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därtill relaterade mål för hållbar utveckling främjas i olika länder. Sustainable Development Report publiceras årligen och jämförelsen genomförs av Sustainable Development Solutions Network, som lyder under FN, och Bertelsmann-stiftelsen.

Översikt över upplåningsoperationerna under årets andra kvartal

I årets andra syndikerade emission den 25 maj 2022 uppbringade finska staten tre miljarder euro genom ett nytt 10-årigt referenslån som förfaller till betalning den 15 september 2032. Referenslånet prissattes till 15 avkastningspoäng under euroswapkurvan. Orderboken uppgick till över 13 miljarder euro och referenslånet såldes till över 80 investerare med en avkastning på 1,530 procent.

Finska staten genomförde auktioner för referenslån och skuldförbindelser i euro under årets andra kvartal. Resultaten av dessa auktioner har sammanställts i nedanstående tabell.

Auktioner för statens referenslån (RFSG) och skuldrörbindelser (RFTB) udenr Q2/2022
Statskontoret skaffade dessutom kortsiktig finansiering genom att emittera statens skuldförbindelser i amerikanska dollar två gånger i april. Skuldförbindelser såldes till ett värde av sammanlagt 2 800 miljoner dollar. Skuldförbindelsernas löptider varierade mellan tre och sex månader.

Utsikterna för följande kvartal (perioden juli till september 2022)

Enligt den senaste tilläggsbudgeten för 2022 (den 25 maj 2022) skulle nettoupplåningsbehovet för innevarande år uppgå till 8,9 miljarder euro, varvid bruttoupplåningen skulle uppgå till 30,6 miljarder euro. I slutet av årets andra kvartal hade kring 55 procent av statens långfristiga finansiering skaffats.

Statskontoret planerar en emission av ett nytt referenslån i euro under årets tredje kvartal, troligen med fem års löptid.

Den följande auktionen för referenslån ordnas den 20 september. Mer information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender finns på webbplatsen valtionvelka.fi: Auktioner för serieobligationer.

Inom ramen för EMTN-programmet kan, likt tidigare år, lån i främmande valutor emitteras som komplement till medelsanskaffningen, om marknadsförhållandena tillåter.

De följande auktionerna för skuldförbindelser i euro ordnas den 16 augusti och 13 september. Auktionerna ordnas med Bloomberg Auction System-auktionssystemet och de banker som utnämnts för statens skuldförbindelseprogram kan delta i dem. Mer information om auktionerna för statens skuldförbindelser och en uppdaterad auktionskalender finns på webbplatsen valtionvelka.fi: Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver auktionerna emitteras skuldförbindelser troligen via försäljningar. Tidpunkterna beror på statens likviditet och behov av refinansiering Statens skuldförbindelser emitteras i euro och amerikanska dollar.

Följande delårsrapport publiceras den 30 september 2022.

Mer information: finansieringschef Mika Tasa, Treasury Front Office, tfn 0295 50 2552, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi eller biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 260

, Uppdaterad 15.7.2022 kl. 10:22