Årsöversikten om statens skuldförvaltning 2020 är klar: Effektiv skuldförvaltning under pandemiförhållanden

Årsöversikten om statens skuldförvaltning sammanfattar finska statens upplåning och likviditetsförvaltning under det exceptionella året 2020.  Årsöversikten, som riktar sig särskilt till internationella investerare, innehåller också nyckeltal om Finlands ekonomi och utsikterna på kort sikt. Temat för översikten, god förvaltning, påverkar i synnerhet landets kreditvärdering och finansieringens pris.

År 2020 genomförde finska staten framgångsrikt ett emissionsprogram på 39,3 miljarder euro. Under året var man tvungen att komplettera statsbudgeten med sju förslag till tilläggsbudgetar, vilket höjde nettoupplåningen till 18,3 miljarder euro.

Statsskulden uppgick i slutet av året till 124,8 miljarder euro, dvs. 53,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga skulden var 69 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

– Pandemins effekter spiller över till 2021 och den finska regeringens stödåtgärder för att stimulera ekonomin uppvisar ett avsevärt underskott även i årets budget. Behovet av nettoupplåning är fortfarande högt, nästan 12 miljarder euro. Vi förväntar oss att tillväxten i statsskulden ändå kommer att brytas i år, säger divisionschef Teppo Koivisto.

Även om år 2020 var oväntat, behövde Finlands skuldförvaltningsstrategi inte ändras.

– Verksamhetssätten för skuldförvaltningen har byggts upp så att de är tillräckligt flexibla för att reagera på sådana här situationer, säger Koivisto.

En fungerande förvaltning påverkar kreditvärderingen i hög grad

Temat för årsöversikten om skuldförvaltningen är god förvaltning (Governance) som ingår i de s.k. ESG-kriterierna för ansvarsfull placering. God förvaltning är en traditionell styrka i Finland och dess karaktärsdrag, såsom politisk stabilitet, rättsstatsprincipen och de politiska åtgärdernas effektivitet, ligger i kärnan av den nordiska samhällsmodellen.

Enligt Teppo Koivisto kommer god förvaltning i det nuvarande läget, där staternas skuldsättning växer globalt, att bli ett allt viktigare kriterium för landets kreditvärdighet i investerarnas och kreditvärderarnas ögon.

– Det här passar Finland bra. Målmedvetenhet, systematik och en kompromisslös skötsel av ärenden är för oss typiska sätt att agera. Dessa drag definierar oss också som skuldförvaltare och återbetalare, säger han.

I årsöversikten skriver Anna-Maija Karjalainen, ICT-direktör och överdirektör på finansministeriet och Olli Mäenpää, professor emeritus i offentlig rätt, om betydelsen av en fungerande förvaltning.

Anna-Maija Karjalainen skriver om digitaliseringen som en del av en människofokuserad och förutseende samhälle. Finland är ett av världens ledande länder i digitalisering inom den offentliga sektorn, vilket har hjälpt samhället att anpassa sig till de undantagsförhållanden som pandemin medfört.

Olli Mäenpää skriver om upprätthållandet av en god förvaltning i takt med att medborgarnas förväntningar ökar. Det kräver kontinuerligt arbete, såsom stöd och reformer.

“Både medborgare och företag drar nytta av en god, förutsägbar och tillförlitlig förvaltning. Det är skäl att investera i dessa egenskaper och investeringarna är inte nödvändigtvis ens dyra”, skriver han.

Årsöversikten om statens skuldförvaltning 2020 är tillgänglig på nätet:
statsskuld.fi/annualreview2020

, Uppdaterad 31.3.2021 kl. 15:11