Valutasäkringar begränsar valutarisken i anslutning till Finlands förvärv av F-35-jaktplan

Statskontoret har vidtagit valutasäkringsåtgärder gällande försvarsmaktens anskaffning av F-35-jaktplan. Syftet med de valutaterminsavtal som ingåtts på statens vägnar är att begränsa valutarisken i anslutning till investeringen. Dessa avtal sätter priset på valutan i förväg, vilket ger förutsägbarhet och ekonomisk trygghet för investeringen.

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde i december 2021 ett beslut om att upphandla 64 multirollsjaktplan av det amerikanska bolaget Lockheed Martin. Den betydande investeringen inbegriper förutom F-35-jaktplanen också bl.a. vapen, programvara, utrustning och tjänster. Man har kommit överens om att alla anskaffningar ska ske i US-dollar.

Finanspolitiska ministerutskottet fattade i december 2021 ett beslut om att skydda hälften av upphandlingen på cirka 10 miljarder euro mot risken för valutakursfluktuationer. Statskontoret genomförde skyddet med hjälp av valutaterminer, genom vilka man i förväg slår fast priset på framtida valutahandel. Statskontoret har ingått valutaterminsavtalen mellan februari 2023 och februari 2024.

Avtalen hänför sig till hanteringen av valutarisker i samband med betalningar under 2024–2030. På basis av valutaterminerna förutspås euron bli starkare under de närmaste åren. Den genomsnittliga kursen för de ingångna valutaterminsavtalen är 1 euro (EUR) = 1,1256 US-dollar (USD).

Utnyttjandet av terminsavtal för att begränsa valutarisken avviker från tidigare förfaranden i fråga om statens upphandlingar i utländsk valuta. I och med att de geopolitiska spänningarna och osäkerheten inom den internationella ekonomin ökar har behovet av att hantera valutarisker accentuerats ytterligare. Dessutom gör den ökande offentliga skuldsättningen hanteringen av valutarisker allt viktigare.

Mer information:
Marko Synkkänen, budgetråd, finansministeriet, tfn 0295 53 0359, marko.synkkanen(at)gov.fi
Teppo Koivisto, finansdirektör, Statskontoret, tfn 0295 50 2550, teppo.koivisto(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 17.4.2024 kl. 10:16