Delårsrapport 1/2022

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal.

En sammanfattning av rapporten:

– Under årets andra kvartal planerar Finska staten att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år.
– Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.
– Auktionskalender för april-juni är publicerad
– De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina är ännu svåra att förutse. Ryssland stod för cirka 5 % av Finlands totala export 2021. Kriget kommer i att påverka Finlands ekonomiska tillväxt.

Tammerfors.

Valtiokonttori 2021. Kuva: Tuotantoyhtiö Vimma / Lauri Rotko


Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Finlands bruttonationalprodukt ökade med 3,5 procent under 2021, enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen i mars. Finlands ekonomi tycks ha återhämtat sig snabbt efter nedgången som orsakades av den globala pandemin. Utvecklingen drevs speciellt av inhemsk efterfrågan.

För det innevarande året är det svårt att förutse hur den ryska invasionen av Ukraina kommer att påverka den finska ekonomin, eftersom man inte vet hur länge kriget kommer att vara eller hur omfattande det kommer att bli. Det är tydligt att finska exporter till Ryssland kommer att påverkas direkt av kriget och dess ekonomiska och politiska följder. Exporterna till Ryssland stod för ca 5 procent av Finland totala exporter under 2021.

Kriget kommer däremot att påverka den finska ekonomin på bredare front genom att minska dess tillväxtutsikter. Det har till exempel Finlands Bank förutspått. Till exempel försvagades konsumenternas förtroende i mars jämfört med februari enligt en studie som nyligen utfördes av Statistikcentralen. Finansministeriet kommer att publicera nästa ekonomiska prognos i april, vilket kommer att ge en ytterligare inblick i det ekonomiska läget i Finland.

Underskottet i de offentliga finanserna minskade kraftigt under 2021 jämfört med föregående år. Enligt Statistikcentralen var den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten 65,8 procent i slutet av förra året. Det är en nedgång från föregående år.

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i den finska statens höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings och S&P Global Ratings. För långfristig skuld har båda instituten gett kreditbetyget AA+ med stabila utsikter. Kalenderdatum för publicering av kreditbetyg publiceras på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på Kreditbetyg. Statskontoret publicerar också många andra kreditvärderingsrapporter på samma webbplats under året.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden januari till mars 2022

Republiken Finlands första marknadsoperation för året var en auktion den 18 januari 2022 för statens referenslån som förfaller till betalning den 15 september 2026. Det auktionerade beloppet var 995 miljoner euro, med en teckningskvot på 1,85, vilket ökade lånets utestående stock till 3 995 miljoner euro efter auktionen. Lånet prissattes till 101,180 med en avkastning på -0,252 procent på auktionen.

Årets första syndikerade emission den 26 januari var ett nytt referenslån på 3 miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2043. Det 20-åriga lånet lockade en orderbok på över 16 miljarder euro, och emissionen fick bud från fler än 100 investerare. Lånet prissattes till 5 räntepunkter under euroswapkurvan med en avkastning på emissionen på 0,528 procent.

Den andra låneauktionen under årets första kvartal ägde rum den 15 mars, då det 10-åriga referenslånet som förfaller till betalning den 15 september 2031 auktionerades. Teckningskvoten var 1,69 och det auktionerade beloppet på 1 000 miljoner euro ökade det utestående beloppet för lånet till 6 375 miljoner euro.

När det gäller emission av statens skuldförbindelser ordnades två auktioner av eurodenominerade skuldförbindelser. Auktionerna hölls den 8 februari och 8 mars och det totala beloppet som samlades in uppgick till 2 490 miljoner euro. De auktionerade förbindelsernas löptid varierade från 6 till 10 månader och avkastningen låg på mellan -0,64 och -0,58 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 1,50 och 2,26.

Statskontoret emitterade statens skuldförbindelser i dollar i mars och uppbringade 2,4 miljarder dollar med en löptid på 6 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden april till juni 2022

Enligt statens senaste tilläggsbudget för året, daterad den 2 mars, uppskattas nettoupplåningskravet till 7 634 miljoner euro, vilket resulterar i en bruttoupplåning på 29,272 miljarder euro. Av det tros cirka 17,5 miljarder euro täckas med en långfristig skuld och resten (11,8 miljarder) med en kortfristig skuld.

Under årets andra kvartal planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år. De långsiktiga upplåningsoperationerna förväntas omfatta två till tre auktioner för referenslån i euro under kvartalet. Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.

Nästa låneauktion beräknas äga rum den 19 april 2022. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad auktionskalender publiceras på Auktioner för serieobligationer.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion för statens skuldförbindelser i euro kommer att äga rum den 11 april 2022. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster eventuellt att öppnas under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en månatlig förfallodag.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2022.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn +358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statetreasury.fi

, Uppdaterad 14.4.2022 kl. 13:43