Delårsrapport 4/2019

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 31 mars 2020. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Den finska ekonomins tillväxt kommer att avta under de kommande åren. Enligt finansministeriets senaste prognos uppskattas den finska ekonomin växa med 1,0 procent 2020 och 1,1 procent 2021.

Den finska exporten kommer att växa i långsammare takt 2020 jämfört med 2019. Den privata och offentliga konsumtionens tillväxt kommer att fortsätta i en jämn takt. Framtidsutsikterna för privata placeringar är svagare, i synnerhet kommer placeringarna i bostadsbyggande att minska. De offentliga placeringarna förväntas dock bli starka. Prognosen för nästa års arbetslöshetstal är 6,5 procent, och inflationen förväntas förbli dämpad på 1,3 procent. Bytesbalansen kommer att visa på ett relativt litet underskott nästa år.

Den offentliga sektorns finanser har förbättrats av den finska ekonomins gynnsamma konjunktur under de senaste åren. Men i och med den svalnande konjunkturen har förbättringen av de offentliga finansernas ställning avstannat. Under de kommande åren försvåras utmaningen att balansera de offentliga finanserna av den åldrande befolkningen, som innebär ökade pensionskostnader, hälsovårdskostnader och kostnader för långtidsvård. I synnerhet försvagas kommunernas finanser av de ökande kostnaderna för vård och socialvård.

År 2020 förväntas de offentliga finanserna och statsfinanserna uppvisa underskott, varav båda underskotten uppgår till 1,4 procent i förhållande till BNP. Enligt finansministeriet förväntas skuldkvoten för den offentliga skulden att uppgå till 58,8 procent vid utgången av 2020. Skuldkvoten för statsskulden kommer att vara avsevärt lägre på 43,6 procent.*

Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur är några av anledningarna till Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsföretag: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 respektive AA+. Enligt S&P och Moody’s är utsikterna för kreditbetyget stabila, medan Fitch ändrade utsikterna från stabila till positiva i fjol. Dateringarna för publicering av kreditbetyg 2020 släpps i årsskiftet på www.statsskuld.fi.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden oktober till december 2019

Årets sista obligationsauktion genomfördes i början av november. Det var en auktion av två lån av referensobligationer som förfaller den 15 april 2034 och den 15 april 2047. Det emitterade beloppet för 2034-obligationen var 567 miljoner euro, och det utestående beloppet efter auktionen var 4 553 miljoner euro. Det totala utestående beloppet för 2047-obligationen ökade med 478 miljoner euro till 3 478 miljoner euro. Antalet bud i förhållande till emissionsvolymen var 1,3 respektive 2,1.

Den kortsiktiga upplåningen under årets sista kvartal innefattade en auktion av skuldförbindelser den 20 november och två separata emissionsmöjligheter den 29 oktober och den 25 november. Auktionen bestod av två skuldförbindelser, en som löper ut den 12 februari 2020 och en som löper ut den 12 maj 2020. Det totala godkända beloppet i samband med auktionen var 1 488 miljoner euro med godkända räntor på –0,57 (12 februari 2020) och –0,565 (12 maj 2020). De utestående beloppen av skuldförbindelserna i USD och euro uppgick i slutet av december till 4 378 miljoner USD och 2 028 miljoner euro.

Den budgeterade bruttoupplåningen 2019 var 15,8 miljarder euro, varav 2,5 miljarder euro var nettoupplåning. De reala nettoutgifterna har vanligtvis avvikit något från de budgeterade nettoutgifterna. Detta beror exempelvis på justeringar i intäkter, utgifter och kassareserver och överlåtelse av rättigheter. Dessa skillnader redovisas sedan i statsbokslutet. För finansieringsbehovet 2019 räckte bruttoupplåningen på 14,8 miljarder euro till att täcka utgifterna i kassaflödet och tillförsäkra tillräcklig likviditet.

Kortfristiga utsikter för perioden januari–mars 2020 och därutöver

Statens budgetförslag för 2020 innehåller ett nettoupplåningskrav på 2,2 miljarder euro. Amorteringarna under nästa år uppgår till 21 miljarder euro. Bruttoupplåningen under 2020 uppgår till 23,2 miljarder euro.

Den finska statens finansieringsstrategi förblir densamma som föregående år. Ungefär 60 procent av det totala beloppet som behövs finansieras genom långfristiga medel och resten täcks med kortfristiga skuldförbindelser.

Finansieringsoperationen förväntas inledas under årets första kvartal och inkludera en syndikering för referenslån i euro. Ett nytt tioårigt referenslån i euro ska emitteras under året, och kompletteras av ett femårigt eller ett 15-årigt referenslån beroende på marknadsläget. Dessa åtgärder är i linje med den tidigare meddelade strategin att emittera nya referenslån i euro varje år med löptider på tio år och fem år samt ersätta de femåriga emissionerna med ett nytt 15-årigt referenslån i euro vartannat till vart tredje år.

Utöver de nya emissionerna förväntas tap-auktioner varje kvartal för de befintliga referenslånen i euro under nästa år. Tidpunkten för och storleken på auktionerna samt hur ofta de utförs justeras enligt statens likviditet och det nuvarande förhållandet på marknaden för den finska statens referenslån i euro. Detaljer och mer information om varje auktion publiceras en vecka innan auktionens datum. Liksom under föregående år, kommer emissioner inom EMTN-programmet troligen att komplettera referensfinansieringen i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Tidpunkten för nästa auktion av skuldförbindelser i euro, vilken infaller under det första kvartalet nästa år, publiceras i början av 2020. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och den kvartalsvis uppdaterade kalendern publiceras på https://www.statsskuld.fi/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser.

Utöver auktionerna av skuldförbindelser, öppnas troligtvis ett sporadiskt fönster för emissioner under årets första kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och löper ut varje månad.

Nästa delårsrapport publiceras tisdagen den 31 mars 2020.

Närmare upplysningar: Teppo Koivisto, divisionschef på finansieringsdivisionen, tfn +358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

* Finansministeriet (ekonomisk översikt, vintern 2019).

, Uppdaterad 16.1.2020 kl. 10:25