Delårsrapport 1/2020

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2020. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

De ekonomiska förhållandena i Finland har drabbats hårt av utbrottet av coronaviruset. Den 16 mars 2020 konstaterade regeringen i samarbete med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet och riksdagen godkände förordningarna om ibruktagning av beredskapslagen den 18 mars 2020. Regeringen har dragit upp riktlinjer för flera åtgärder med vilka syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets verksamhet.

Den 20 mars 2020 överlämnade regeringen den första tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Den har i uppgift att fokusera på de kostnader som bekämpningen av och beredskapen för coronaviruset medför och på andra nödvändiga och brådskande budgetbehov som direkt hänför sig till ärendet, såsom underlättande  av företagens finansiella situation.

Regeringen kommer vid förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna (regeringens ramförhandlingar) den 7 april och i senare tilläggsbudgetpropositioner för 2020 att bedöma behovet av även andra tilläggsanslag som direkt föranleds av coronaviruset samt mer allmänt av åtgärder som stöder ekonomin. Regeringen följer läget inom den kommunala ekonomin och bereder sig vid behov på att stödja kommunerna i situationer där utgifterna ökar eller skatteinkomstutvecklingen plötsligt försämras på grund av coronavirusläget.

Finansministeriets ekonomiska avdelnings makroekonomiska prognos, där även konsekvenserna av coronavirusläget beaktas, offentliggörs den 16 april 2020.*

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden januari till mars 2020

Den 4 februari 2020, i årets första låneemission, samlade Finland in 3 miljarder euro med ett nytt 16-årigt referenslån som förfaller till betalning den 15 april 2036. Orderboken på över 21 miljarder euro är den största någonsin för Finland. Emitteringen lockade anbud från fler än 160 investerare. Lånet prissattes till 11 räntepunkter under euroswapkurvan.

Den 10 februari 2020 genomförde Finland en auktion av statens skuldförbindelser i euro. Auktionen bestod av två skuldförbindelser med olika löptider och uppbringade ett sammanlagt belopp på 1 470 miljoner euro. Det totala auktionsbeloppet för den skuldförbindelse som förfaller den 12 maj 2020 uppgick till 1 865 miljoner euro, och det godkända beloppet var 995 miljoner euro. Den godkända räntan var -0,565 procent. Det totala auktionsbeloppet för den skuldförbindelse som förfaller den 12 augusti uppgick till 745 miljoner euro, och det godkända auktionsbeloppet var 475 miljoner euro. Den godkända räntan var -0,535 procent.

Den 18 mars 2020 genomförde Finland en auktion med det senaste 5-åriga referenslånet i euro som förfaller till betalning den 15 september 2024. Auktionsbeloppet var 1 050 miljoner euro, och med det totala auktionerade beloppet 715 miljoner euro uppgick det utestående beloppet för detta lån till 3 715 miljoner euro.

Sedan 16 mars har Statskontoret emitterat statens skuldförbindelser i både amerikanska dollar och euro för att uppbringa  6,5 miljarder euro och 1,85 miljarder amerikanska dollar, med löptider från 3 till 10 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden april–juni 2020 och därefter

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2020, daterad 20 mars, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 3,3 miljarder euro, vilket innebär bruttoupplåning på 24,3 miljarder euro.

Som diskuterats ovan har utbrottet av coronaviruset and det påföljande undantagstillståndet ekonomiska konsekvenser. Omfattningen av dessa är fortfarande oklar. För att förbereda sig för stigande offentliga utgifter har Statskontoret planer på att öka kortfristiga upplåningen genom att öka frekvensen på auktioner för skuldförbindelser i euro från kvartalsvis till månadsvis i andra kvartalet år 2020. Detta tillsammans med ett mer frekvent eller kontinuerligt emissionsfönster för skuldförbindelser kommer att resultera i att kortfristig finansiering absorberar största delen av finansieringsbehovet i detta skede. Det skulle uppstå större klarhet för behovet, i förekommande fall, att öka långfristiga upplåningen med hjälp av obligationsauktioner eller syndikeringar efter publiceringen av finansministeriets ekonomiska prognos i april.

Liksom under föregående år, kommer emissioner inom EMTN-programmet troligen att komplettera referensfinansieringen i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion av skuldförbindelser i euro sker den 1 april 2020. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och den kvartalsvis uppdaterade kalendern publiceras på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster att förbli öppet under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en eller två förfallodagar i månad.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2020.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn +358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

* Pressmeddelande från finansministeriet den 20 mars 2020.

, Uppdaterad 20.4.2020 kl. 10:04