Delårsrapport 2/2020

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 30 september 2020. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Den finska ekonomin kommer att sjunka kraftigt 2020 till följd av coronaviruspandemin (covid-19) och de restriktiva åtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning. Enligt finansministeriets nya prognos kommer Finlands ekonomi att krympa med 6,0 procent i år. Produktionen förutspås minska kraftigast under andra kvartalet, till följd av de inhemska restriktionerna och en avsevärd nedgång av exportefterfrågan. Ekonomin kommer att återhämta sig i slutet av året och förväntas växa under 2021 och 2022. Prognoserna omfattar naturligtvis stor osäkerhet förknippad med pandemin och marknadssentiment bland företag och konsumenter i Finland och globalt.

För närvarande har spridningen av pandemin i Finland saktat ner kraftigt och undantagstillståndet har hävts. Begränsningarna av rörligheten och den ekonomiska verksamheten har inte förlamat hela sektorer av ekonomin och minskat den privata efterfrågan i den utsträckning som tidigare fruktats. Å andra sidan förmodas nedgång av exportefterfrågan bli allvarligare än finansministeriet tidigare förutsett.

Den finska exporten förutspås minska med 14 procent i år. Det är dock möjligt att exporten börjar återhämta sig redan under den senare hälften av 2020. Privat konsumtion och investeringar kommer också att minska i år. Sysselsättningen kommer att minska och arbetslöshetsgraden kommer att stiga till 8,5 procent 2020. Inflationen kommer att förbli dämpad.

Den krympande ekonomin i Finland och de statliga åtgärderna för att mildra effekterna av coronaviruspandemin kommer att försvaga de offentliga finanserna avsevärt. Finansministeriet förväntar sig att underskottet i de offentliga finanserna uppgår till 8,2 procent i förhållande till BNP och att bruttoskuldkvoten ökar till 71,3 procent. Jämfört med detta kommer statsfinansernas underskott att bli något mindre och skuldkvoten i förhållande till BNP beräknas öka till 54,8 procent.*

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA+, Aa1 respektive AA+. Alla kreditvärderingsinstitut har gett kreditbetygen stabila utsikter. Nästa kalenderdatum för publicering av kreditbetyg finns listade på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på https://www.statsskuld.fi/statens-upplaning/kreditbetyg/.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden april till juni 2020

Den 22 april 2020 genomförde Finland en auktion med det senaste 10-åriga referenslånet i euro, som förfaller till betalning den 15 september 2029. Budvolymen var 2 256 miljoner euro, och med auktionsbeloppet på 1 001 miljoner euro uppgick det utestående lånebeloppet till 5 173 miljoner euro. Lånet tilldelades till -0,036 procent räntä.

Den 13 maj emitterade Finland ett nytt dollarlån med en löptid på tio år. Orderboken på lånet uppgick till över 4 600 miljoner dollar och innehöll anbud från över 100 investerare. Emissionens storlek var 1 500 miljoner dollar med en avkastning på 0,899 procent. Syftet med emissionen inom ramen för EMTN-programmet är att diversifiera stasskuldens investerarbas och tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering.

Den 10 juni 2020, i årets andra referenslåneemission, samlade Finland in 3 000 miljoner euro med ett nytt referenslån med en löptid på 20 år, som förfaller till betalning den 15 september 2040. Detta var det första nya referenslånet med denna löptid. Orderboken uppgick till över 25 000 miljoner euro. Emissionen lockade anbud från fler än 220 investerare. Lånet prissattes till 10 räntepunkter över euroswapkurvan (6 månaders Euriborränta).

Utöver auktioner och syndikeringar emitterades referenslån i euro också i private placement -emissioner under årets andra kvartal. Under pandemikrisen ökade både avkastningen och räntespridingen på marknaden för statsobligationer. Detta medförde ökad efterfrågan på Finlands referenslån samtidigt då likviditeten på marknaden försämrades, vilket gjorde det svårt att utföra större order. För att tillgodose efterfrågan bland slutinvesterare under dessa omständigheter genomfördes private placement -emissioner med primära marknadsgaranter med enhetsstorlekar som var större än dessa på sekundärmarknaden. Merparten av referenslånen i euro emiterade i detta format hade löptider mellan fem och tio år och gav totalt 7 300 miljoner euro i långfristig finansiering.

Under andra kvartalet ordnade Finland auktioner för statens skuldförbindelser i euro månadsvis. Auktionerna den 1 april, 12 maj och 9 juni 2020 uppbringade 4 110 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptid varierade mellan 6 och 11 månader och avkastningen var mellan -0,51 procent och -0,35 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 1,6 och 2,9.

Statskontoret emitterade statens skuldförbindelser i euro i april och uppbringade 1 800 miljoner euro med löptider från 6 till 7 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden juli till september 2020

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2020, daterad den 26 juni, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 18,9 miljarder euro, vilket innebär bruttoupplåning på 39,9 miljarder euro. I slutet av andra kvartalet har ungefär 75 procent av den planerade långfristiga finansieringen slutförts.

Statskontoret planerar att emittera ett nytt referenslån i euro med en löptid på tio år under årets andra hälft. Finland kommer sannolikt att ordna en auktion för referenslån i euro under årets tredje kvartal. Tidpunkten för och storleken på auktionerna kan anpassas till statens likviditet och rådande förhållanden på sekundärmarknaden. Detaljer och mer information om varje auktion publiceras en vecka innan auktionens datum. Inga ytterligare private placement -emissioner i refereslån förutspås, om inga ökäde krav få finansiering uppkommer.

Nästa auktion för skuldförbindelser i euro sker den 18 augusti. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts till den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelsesauktionerna och den kvartalsvis uppdaterade kalendern publiceras påhttps://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas under årets tredje kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en eller två förfallodagar i månaden.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 september 2020.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn +358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

* Finansministeriet, Ekonomisk översikt, sommaren 2020.

, Uppdaterad 15.7.2020 kl. 13:45