Delårsrapport 1/2021

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2021. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Helsinki city center from above

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Finlands bruttonationalprodukt sjönk med 2,8 procent under 2020, enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen. Minskningen var mycket mindre än man befarat tidigare under fjolåret. Nedgången i ekonomin var också betydligt mindre uttalad än i de flesta andra europeiska länder.

Ekonomin i Finland förväntas återhämta sig 2021 när coronaviruspandemin (COVID-19) lättar så att ekonomin på nytt närmar sig normala förhållanden och den internationella ekonomin återgår till sin tillväxtbana. Exporten och den inhemska efterfrågan återhämtar sig särskilt mot slutet av året. Inflationen beräknas förbli dämpad och bytesbalansen uppvisar ett litet underskott. I de aktuella ekonomiska prognoserna ingår uppenbarligen betydande osäkerhet förknippad med pandemin och uppfattningen bland företag och konsumenter i Finland och globalt.

Den krympande ekonomin i Finland och de statliga finanspolitiska åtgärderna för att dämpa konsekvenserna av COVID-19-pandemin försvagade de offentliga finanserna och statsfinanserna avsevärt under 2020. Enligt finansministeriets vinterprognos ökade den offentliga sektorns skuld i förhållande till BNP till 69 procent i slutet av förra året. Ökningen av skuldkvoten avtar sannolikt under 2021 i takt med att epidemin avtar och ekonomin tar fart igen. Obalansen mellan de offentliga inkomsterna och utgifterna kvarstår ändå på längre sikt, inte minst på grund av ökade utgifter till följd av den åldrande befolkningen i Finland.

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i den finska statens höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings och Fitch Ratings. För långfristig skuld har båda instituten gett kreditbetyget AA+ med stabila utsikter. Kalenderdatum för publicering av kreditbetyg 2021 publiceras på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på https://www.statsskuld.fi/statens-upplaning/kreditbetyg/. Statskontoret publicerar också kreditvärderingsinstitutens rapporter på samma webbplats under året.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden januari till mars 2021

Den 19 januari 2021 genomförde Statskontoret en auktion för det senaste 10-åriga referenslånet, som förfaller till betalning den 15 september 2030. Avkastningen på lånet blev -0.395 procent i auktionen. Den auktionerade volymen var 1000 miljoner euro, och det utestående lånebeloppet uppgick till totalt 4 915 miljoner euro efter auktionen.

Den 2 februari 2021, i årets första syndikerade emission, fick Finland in 3 miljarder euro med ett nytt 30-årigt referenslån, som förfaller till betalning den 15 april 2052. Orderboken uppgick till mer än 19 miljarder euro. Emissionen fick bud från fler än 130 investerare. Lånet prissattes till 2 räntepunkter under euroswapkurvan.

Ytterligare en auktion genomfördes den 16 mars för referenslånet i euro som förfaller den 15 september 2030, tillsammans med det längsta referenslånet som förfaller den 15 april 2052. Det totala finansieringsbeloppet som samlades in genom denna auktion uppgick till 995 miljoner euro, eftersom det 10-åriga lånet med en avkastning på -0,218 procent gav 495 miljoner euro och det 30-åriga lånet med en avkastning på 0,419 procent gav 500 miljoner euro.

Under första kvartalet ordnade Finland tre auktioner för statens skuldförbindelser i euro. Auktionerna den 12 januari, den 9 februari och den 9 mars 2021 uppbringade totalt 5 888 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider varierade mellan 6 och 11 månader och avkastningen uppgick till mellan -0,620 och -0,610 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 1,99 och 2,46.

Statskontoret emitterade statens skuldförbindelser i dollar i mars och uppbringade 4 miljarder dollar med löptider från 6 till 9 månader.

Kortfristiga utsikter för perioden april till juni 2021

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2021, daterad den 25 februari, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 11,8 miljarder euro, vilket innebär en bruttoupplåning på 35,9 miljarder euro. Av detta belopp kommer troligen omkring 17,5 miljarder euro att täckas med långfristiga skulder, resten med kortfristiga skulder.

Under årets andra kvartal planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år. De långsiktiga upplåningsoperationerna förväntas omfatta två till tre auktioner för referenslån i euro under kvartalet. Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.

Nästa auktion för referenslån förväntas äga rum den 20 april. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad kalender publiceras på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion för statens skuldförbindelser i euro kommer att äga rum den 13 april 2021. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster eventuellt att öppnas under årets andra kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en månatlig förfallodag.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 juni 2021.

Mer information:
Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn + 358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

, Uppdaterad 14.4.2021 kl. 13:49