Delårsrapport 2/2021

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. 

Helsinki city center from above


Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Nedgången i den finska ekonomin i fjol var betydligt mindre uttalad än i de flesta andra europeiska länder. I år förväntas den finska ekonomin klara sig relativt bra. Den ekonomiska trenden fluktuerade avsevärt i början av året, vilket återspeglar COVID-19-pandemins förlopp, men framtidsutsikterna har utvecklats i en gynnsam riktning och stärkts allt mer.

Enligt finansministeriets prognos kommer Finlands ekonomi att växa särskilt under den senare delen av 2021 och återhämtningen kommer att fortsätta i början av nästa år. Exportmarknaden kommer att återhämta sig kraftigt och investeringsutsikterna kommer att bli ljusare. Som resultat av detta förväntas den finska BNP-tillväxten i år uppgå till 2,6 procent. BNP-tillväxten 2022 beräknas bli ännu högre, 2,8 procent. Konsumentpriserna kommer att stiga med 1,8 procent i år och bytesbalansen kommer att vara nära jämvikten.

De offentliga finanserna kommer att uppvisa ett betydande underskott 2021, trots den positiva ekonomiska trenden. Nästa år förväntas obalansen mellan utgifter och inkomster minska avsevärt, eftersom många av de pandemirelaterade stödåtgärderna kommer att upphöra och BNP-tillväxten kommer att fortsätta att vara snabb. Underskottet i de offentliga finanserna kommer dock fortsättningsvis att vara betydande, och den offentliga skulden i förhållande till BNP kommer att fortsätta öka. Den offentliga skulden i förhållande till BNP förväntas uppgå till 71,7 procent i slutet av året, medan statens skuldkvot förväntas vara betydligt lägre, 55,6 procent.

Bland annat den relativt starka offentliga ekonomin och ekonomins moderna struktur i Finland har återspeglats i statens höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings och Fitch Ratings. För långfristig skuld har båda instituten gett kreditbetyget AA+ med stabila utsikter. Kalenderdatum för publicering av kreditbetyg 2021 publiceras på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på kreditbetyg. Statskontoret publicerar också kreditvärderingsinstitutens rapporter på samma webbplats under året.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden april till juni 2021

Den 20 april 2021 genomförde Finland en auktion för det 20-åriga referenslånet, som förfaller till betalning den 15 september 2040. Budvolymen var 1 891 miljoner euro. Med ett totalt auktionsbelopp på 1 000 miljoner euro uppgick det utestående lånebeloppet till 5 173 miljoner euro. Lånet tilldelades till 0,386 procent ränta. Avkastningen på lånet blev 0,386 procent i auktionen.

Den 19 maj 2021, i årets andra referenslåneemission, samlade Finland in 3 000 miljoner euro med ett nytt referenslån med en löptid på 10 år, som förfaller till betalning den 15 september 2031. Lånet prissattes till 3 räntepunkter under euroswapkurvan. Den slutliga orderboken uppgick till mer än 13 000 miljoner euro. Emissionen tilldelades över 110 investerare med en avkastning på 0,163 procent.

Detta nya tioåriga referenslån i euro, som förfaller till betalning den 15 september 2031, auktionerades  den 15 juni tillsammans med det referenslån som förfaller till betalning den 15 september 2028. Det totala finansieringsbeloppet som samlades in genom denna auktion uppgick till 417 miljoner euro, eftersom det 10-åriga lånet med en avkastning på -0,015 procent gav 974 miljoner euro och det 7-åriga lånet med en avkastning på -0,304 procent gav 443 miljoner euro.

Under andra kvartalet ordnade Finland månatliga auktioner för statens skuldförbindelser i euro. Auktionerna den 13 april, den 10 maj och den 8 juni 2021 uppbringade totalt 5 969 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider varierade mellan 6 och 11 månader och avkastningen uppgick till mellan -0,625 och -0,645 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 2,0 och 2,7.

Kortfristiga utsikter för perioden juli till september 2021

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2021, daterad den 27 maj, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 14,4 miljarder euro, vilket innebär en bruttoupplåning på 38,6 miljarder euro. I slutet av andra kvartalet har omkring 55 procent av den planerade långfristiga finansieringen slutförts.

Statskontoret planerar att emittera ett nytt referenslån i euro under det tredje kvartalet, troligen i augusti–september.

Nästa auktion för referenslån äger rum den 21 september. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad kalender publiceras på Auktioner för serieobligationer.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktioner för skuldförbindelser kommer att äga rum den 17 augusti och den 14 september. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på Auktioner för skuldförbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas under andra halvan av året. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en eller två förfallodagar i månaden.

Nästa delårsrapport publiceras den 30 september 2021.

Mer information: Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, eller Mika Tasa, finansieringschef, tfn +358 295 50 2552, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 6.8.2021 kl. 10:26