Delårsrapport 4/2020

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Nästa delårsrapport publiceras den 31 mars 2021. Rapporterna på finska och svenska publiceras ungefär två veckor efter den engelska rapportens publiceringsdatum.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Finlands bruttonationalprodukt (BNP) förväntas krympa med 3,3 procent 2020, vilket är avsevärt mindre än tidigare befarats. När coronaviruspandemin (COVID-19) lättar under 2021 kommer ekonomin att närma sig normalare förhållanden. Finansministeriet förutspår att ekonomin kommer att återhämta sig 2021, när den osäkerhet som pandemin medfört skingras under året. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2021 och med ytterligare 2,0 procent 2022. I prognoserna ingår naturligtvis stor osäkerhet om pandemin och sentimentet bland företag och konsumenter i Finland och globalt.

Konsumtionen av tjänster minskar på nytt på grund av den andra vågen av epidemin, men konsumtionen av varor förväntas vara fortsatt stark. Konsumtionen av tjänster förväntas återhämta sig först när konsumenternas förtroende gradvis normaliseras. Den genomsnittliga tillväxttakten för privata investeringar är fortsatt svag. Den globala ekonomiska utvecklingen återhämtar sig småningom och bidrar till en ökning av investeringarna. Världshandeln har redan börjat växa, vilket har haft en gynnsam inverkan på exporten av varor. Exporten förväntas öka med 5,0 procent 2021.

Den krympande ekonomin i Finland och de statliga åtgärderna för att mildra effekterna av COVID-19-pandemin försvagar de offentliga finanserna och statsfinanserna avsevärt 2020 och 2021. Den offentliga skulden ökar till 69 procent i förhållande till bruttonationalprodukten 2020. Ökningen av skuldkvoten avtar 2021 i takt med att epidemin avtar och ekonomin återhämtar sig. Obalansen mellan de offentliga inkomsterna och utgifterna kvarstår ändå på grund av ökade utgifter till följd av den åldrande befolkningen.*

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings och Fitch Ratings. För långfristig skuld har båda instituten gett kreditbetyget AA+ med stabila utsikter. Kalenderdatum för publicering av kreditbetyg 2021 släpps i början av året på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på https://www.statsskuld.fi/statens-upplaning/kreditbetyg/. Statskontoret publicerar också kreditvärderingsinstitutens rapporterpå samma webbplats under året.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden oktober till december 2020

Den 4 november 2020 genomförde Finland en auktion för det senaste 10-åriga referenslånet, som förfaller till betalning den 15 september 2030. Budvolymen var 1 458 miljoner euro och med ett totalt auktionsbelopp på 951 miljoner euro uppgick det utestående lånebeloppet till 3 951 miljoner euro. Lånet tilldelades till -0,474 procent ränta. Inga referenslån i private placement-formatet emitterades under kvartalet.

Under fjärde kvartalet ordnade Finland två auktioner för statens skuldförbindelser i euro. Auktionerna den 13 oktober och den 10 november 2020 uppbringade totalt 3 967 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider varierade mellan 6 och 10 månader och avkastningen uppgick till mellan -0,640 procent och -0,620 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 1,61 och 1,83.

Statskontoret emitterade statens skuldförbindelser i dollar i oktober och uppbringade 3 385 miljarder dollar med löptider från 5 till 7 månader.

Den budgeterade bruttoupplåningen 2020 var 40,7 miljarder euro, varav 19,7 miljarder euro var nettoupplåning. De reala nettoutgifterna har vanligtvis avvikit något från de budgeterade nettoutgifterna. Det beror exempelvis på justeringar i intäkter, utgifter och kassareserver samt överlåtelse av reservationsanslag. Dessa skillnader redovisas sedan i statsbokslutet. För finansieringsbehovet 2020 räckte bruttoupplåningen på 39,3 miljarder euro till att täcka utgifterna i kassaflödet och tillförsäkra tillräcklig likviditet.

Kortfristiga utsikter för perioden januari till mars 2021 och därefter

Statens budgetförslag för 2021 innehåller ett nettoupplåningskrav på 11,8 miljarder euro. Amorteringarna under nästa år uppgår till 24,2 miljarder euro. Bruttoupplåningen under 2021 uppgår till 35,9 miljarder euro.

Med tanke på finansieringsprogrammets omfattning förblir den finska statens finansieringsstrategi densamma som under 2020. Tre nya referenslån i euro kommer sannolikt att emitteras under året. Däremot planeras inga privata auktioner av befintliga referenslån. Ungefär 50 procent av den nödvändiga bruttofinansieringen finanseras med långfristiga löptider, resten med kortfristiga skuldförbindelser.

Upplåningsoperationerna förväntas starta under årets första kvartal och inkludera en syndikering av referenslån. Ett nytt långfristigt referenslån emitteras under året. Lånet kompletteras med både ett 10-årigt och ett 5-årigt referenslån, beroende på förhållandena på marknaden. Det långfristiga referenslånets löptid fastslås beroende på förhållandena på marknaden med målet att likvida och befintliga referenslån ska hållas kvar på kurvan för 15-, 20- och 30-åriga löptider.

Utöver nyemissionerna genomförs också auktioner av befintliga referenslån. Statskontoret offentliggör en auktionskalender som uppdateras kvartalsvis för 2021. Datum för auktionerna och uppskattade volymer publiceras kvartalsvis på förhand på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-serieobligationer. Den första auktionen ordnas den 19 januari. Fullständig information om varje auktion publiceras några dagar före auktionens datum efter marknadskonsultation. Liksom under tidigare år kommer emissioner inom EMTN-programmet sannolikt att komplettera referensfinansieringen i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Nästa auktion för skuldförbindelser kommer att äga rum den 12 januari. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas sporadiskt under årets första kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en månatlig förfallodag.

Nästa delårsrapport publiceras den 31 mars 2021.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn +358 295 50 2550, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

* Finansministeriet (Ekonomisk översikt, vintern 2020)

, Uppdaterad 26.1.2021 kl. 11:09