Delårsrapport 3/2020

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Nästa delårsrapport publiceras den 21 december 2020. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal.

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Den finska ekonomin kommer att krympa avsevärt 2020 till följd av coronaviruspandemin (covid-19) och de restriktiva åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av viruset i Finland och utomlands. Ekonomin förväntas börja växa igen 2021 och 2022. I prognoserna ingår naturligtvis stor osäkerhet om pandemin och uppfattningen bland företag och konsumenter i Finland och globalt.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk Finlands bruttonationalprodukt mellan april och juni med 4,5 procent från föregående kvartal. Detta låg dock betydligt under motsvarande siffror för euroområdet. Restriktionerna i rörligheten och den ekonomiska verksamheten stängde inte ned sektorer i ekonomin eller minskade den privata efterfrågan i den utsträckning som tidigare fruktades.

Den krympande ekonomin i Finland och de statliga åtgärderna för att mildra effekterna av covid-19-pandemin kommer att försvaga de offentliga och statsfinanserna avsevärt 2020 och 2021. Underskottet i statsfinanserna 2020, inklusive de sex tilläggsbudgetarna, uppgår till 17,8 miljarder euro. Statsfinanserna kommer att uppvisa ett betydande underskott även 2021, eftersom regeringen har tillkännagivit att den fortsätter att engagera sig för att skydda människors välbefinnande och företagens förmåga att klara sig under coronaviruskrisen i Finland.

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i Finlands höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från tre kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. För långfristig skuld är de AA +, Aa1 respektive AA+. Alla kreditvärderingsinstitut har gett kreditbetygen stabila utsikter. Nästa kalenderdatum för publicering av kreditbetyg och kreditvärderingsinstitutens senaste rapporter anges på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på https://www.statsskuld.fi/statens-upplaning/kreditbetyg/.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden juli till september 2020

Den 26 augusti 2020, i årets tredje referenslåneemission, samlade Finland in 3 000 miljoner euro med ett nytt referenslån med en löptid på 10 år, som förfaller till betalning den 15 september 2030. Orderboken för lånet uppgick till över 27 000 miljoner euro med order från fler än 150 investerare. Lånet prissattes till 10 räntepunkter under euroswapkurvan (6 månaders Euriborränta) med en avkastning på -0,217 procent.

Den 29 september 2020 genomförde Finland en auktion för det senaste 15-åriga referenslånet, som förfaller till betalning den 15 april 2036. Budvolymen var 1 630 miljoner euro och med ett totalt auktionsbelopp på 1 000 miljoner euro uppgick det utestående lånebeloppet till 4 000 miljoner euro. Lånet tilldelades till -0,134 procent ränta. Inga referenslån i private placement -formatet emitterades under kvartalet.

Under tredje kvartalet ordnade Finland två auktioner för statens skuldförbindelser. Auktionerna den 18 augusti och den 8 september 2020 uppbringade totalt 2 986 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider varierade mellan 6 och 11 månader och avkastningen uppgick till mellan -0,595 procent och -0.575 procent. Teckningskvoterna varierade mellan 2,0 och 2,2.

Under tredje kvartalet ordnades ingen emission av statens skuldförbindelser.

Kortfristiga utsikter för perioden oktober till december 2020

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2020, daterad den 24 september, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 17,8 miljarder euro, vilket innebär en bruttoupplåning på 38,9 miljarder euro. I slutet av tredje kvartalet har omkring 95 procent av den planerade långfristiga finansieringen slutförts.

För att fullgöra det långsiktiga finansieringskravet för året kan ytterligare en auktion för ett referenslån i euro äga rum under årets sista kvartal. Tidpunkten för och storleken på auktionerna kan anpassas till statens likviditet och rådande förhållanden på sekundärmarknaden. Detaljer och mer information om varje auktion offentliggörs en vecka före auktionsdagen. Inga ytterligare emissioner av referenslån i private placement-formatet förutspås, om inte finansieringsbehovet anmärkningsvärt ökar.

Nästa auktion för skuldförbindelser kommer att äga rum den 13 oktober. Auktionen arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppen för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på https://www.statsskuld.fi/upplaningsinstrument/auktioner/#auktioner-for-skuldforbindelser.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas under årets sista kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en eller två förfallodagar i månaden.

Nästa delårsrapport publiceras den 21 december 2020.

Mer information: Teppo Koivisto, divisionschef på finansiering, tfn + 358 295 50 2550, eller Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn + 358 295 50 2575, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi.

, Uppdaterad 26.10.2020 kl. 09:11