Delårsrapport 3/2021

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal.

Helsinki city center from above

 

Framtidsutsikter för den finska ekonomin och den offentliga ekonomin

Enligt finansministeriets prognos förväntas Finlands BNP växa med 3,3 procent 2021 efter fjolårets 2,9-procentiga minskning. Varuexporten är drivkraften för tillväxten i år. Den globala ekonomiska återhämtningen, stimulansåtgärderna och efterfrågan på finsk export inom viktiga handelssektorer påverkar exporten.

Återhämtningen efter COVID-19-pandemin tog fart på våren. Särskilt sysselsättningen har förbättrats snabbt. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter på hösten, i synnerhet inom sektorer som fortfarande är föremål för restriktioner. Som ett resultat kommer den ekonomiska tillväxten alltjämt att vara stark under årets andra hälft och den kommer att fortsätta 2022. Finansministeriet förutspår att BNP-ökningen kommer att uppgå till 2,9 procent 2022 och 1,4 procent 2023.

Det offentliga underskottet minskar betydligt i år och 2022 tack vare att den ekonomiska återhämtningen och den snabba ökningen av sysselsättningen ökar skatteinkomsterna och minskar utgifterna för arbetslösheten. De offentliga finanserna kommer också att stärkas i och med att utgifterna och understöden till följd av COVID-19-pandemin upphör. Den offentliga sektorns skuld i förhållande till BNP ökade med 10 procentenheter 2020 och uppgick till nästan 70 procent. Under de kommande åren kommer skuldsättningsgraden att minska avsevärt och i mitten av 2020-talet förväntas skuldkvoten temporärt stabiliseras. Statens skuldkvot förväntas vara betydligt lägre jämfört med den offentliga skuldkvoten.

Bland annat Finlands relativt starka offentliga ekonomi och ekonomins moderna struktur har återspeglats i den finska statens höga kreditbetyg. Den finska staten har begärda kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings och Fitch Ratings. För långfristig skuld har båda instituten gett kreditbetyget AA+ med stabila utsikter. Kalenderdatum för publicering av kreditbetyg publiceras på Statskontorets webbplats för statens skuldförvaltning på: Kreditbetyg. Statskontoret publicerar också många andra kreditvärderingsrapporter på samma webbplats under året.

Rapport över Statskontorets upplåningsoperationer för perioden juli till september 2021

Den 24 augusti 2021 samlade Finland in 3 miljarder euro med ett referenslån som förfaller till betalning den 15 september 2026. Detta var den tredje referenslåneemissionen i år. Lånet prissattes till 25 räntepunkter under euroswapkurvan och den slutliga orderboken uppgick till mer än 15 miljarder euro. Låneefterfrågan var stor trots den negativa avkastningen på -0,626 % vid emissionstidpunkten. Nästan hundra investerare deltog i emissionen och de nordiska ländernas andel (exklusive Finland) ökade till 41 procent av det sammanlagda lånebeloppet.

Finland genomförde en auktion den 21 september för lånet som förfaller till betalning den 4 juli 2042. Buden uppgick till sammanlagt 1 472 miljoner euro och det sammanlagda auktionsbeloppet var 936 miljoner euro. I auktionen accepterades ett pris/en avkastning på 147,430/0,274 %. Som resultat av auktionen ökade det utestående lånebeloppet till 5 489 miljoner euro.

Under årets tredje kvartal ordnade Finland två auktioner för statens skuldförbindelser i euro. Auktionerna den 17 augusti och den 14 september uppbringade sammanlagt 3 513 miljoner euro. De auktionerade skuldförbindelsernas löptider varierade mellan 6 och 11 månader och avkastningen uppgick till mellan -0,660 och -0,670 %. Teckningskvoterna varierade mellan 2,10 och 2,45.

Kortfristiga utsikter för perioden oktober till december 2021

Regeringens senaste tilläggsbudget för 2021, daterad den 23 juni, indikerar ett nettoupplåningsbehov på 14,4 miljarder euro, vilket innebär en bruttoupplåning på 38,6 miljarder euro. Med tanke på den positiva utvecklingen i den ekonomiska tillväxten kan ytterligare tilläggsbudgetar under det sista kvartalet dock ändra behovet. Åtgärderna för att få långfristig finansiering för 2021 har avancerat väl tack vare det stora utbudet av euro i syndikerad form.

För att fullgöra det långsiktiga finansieringskravet för året kan ytterligare en eller två auktioner för referenslån i euro äga rum under årets sista kvartal. Nästa auktion för referenslån äger rum den 19 oktober. Ytterligare information om auktionen och en uppdaterad kalender publiceras på webbsidan: Auktioner för serieobligationer.

Liksom under tidigare år kan referenslån emitteras inom EMTN-programmet för att komplettera finansieringen med referenslån i euro under årets lopp, såvida marknadssituationen tillåter.

Följande auktioner för skuldförbindelser förväntas äga rum den 12 oktober och den 9 november. Auktionerna arrangeras genom Bloombergs auktionssystem och är öppna för de banker som utnämnts för den finska statens skuldförbindelseprogram. Ytterligare information om skuldförbindelseauktionerna och en kalender som uppdateras kvartalsvis publiceras på webbsidan: Auktioner.

Utöver skuldförbindelseauktionerna kommer ett emissionsfönster sannolikt att öppnas under årets sista kvartal. Tidpunkten för emissionen av skuldförbindelser beror på statens likviditet och behov av refinansiering. Skuldförbindelserna emitteras i euro och amerikanska dollar och har en månatlig förfallodag.

Nästa delårsrapport publiceras den 22 december 2021.

Mer information: Anu Sammallahti, biträdande direktör, tfn +358 295 50 2575, eller Mika Tasa, finansieringschef, tfn +358 295 50 2552, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 19.10.2021 kl. 14:35